Как ще се оценяват проектите за внедряване на иновации

На 13 февруари започна приемът на проекти по схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Той ще продължи до 30 април. Всeки кандидат, който проявява интерес към схемата, преди да вземe решение за кандидатстване, трябва:

1. Да се увери, че той и неговият проект отговарят на задължителните изисквания, които, са:
– Фирмита-кандидат да има поне три приключени финансови години – 2016, 2017 и 2018 г.;
– Проектът да внедрява иновация, която е собствена разработка на предприятието-кандидат или придобита от трети лица;
– Внедряваната иновация да попада в някоя от следните области: ИКТ и информатика; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

2. Да се запознае с методиката за техническа и финансова оценка на проектите по схемата и да пресметне колко точки би взел проектът му, в случай, че бъде подаден.

Защо е важно?

Анализът на резултатите от предходния прием по схемата за внедряване на иновации, провел се през 2016 година, показва, че от 532 подадени проекта, 154 са финансирани. Т.е. само 1 на всеки 3,5 проекта е успял да се пребори за финансиране.

Бюджетът по настоящия прием е същият, както в предходния. Нямаме основания да смятаме, че броят на подадените проекти сега ще бъде по-малък.

Когато проектите са повече отколкото програмата може да финансира, средствата по нея се разпределят в низходящ ред според броя на точките, които са получили проектите на етапа на техническа и финансова оценка. Колкото по-голям брой точки има проектът, толкова по-големи са шансовете му да се пребори за финансиране.

Кои са критериите, по които ще се извършва техническа и финансова оценка на проектите?

Първата група критерии обследват иновативността и пазарната приложимост на внедряваната иновация.
Проектът ще получи от 4 до 10 точки, в случай, че подкрепяната по проекта иновация е защитена с патент, валидно свидетелство за регистрация на полезен модел , авторско право или за иновацията е подадена заявка за регистрация на полезен модел или заявка за издаване на патент.

Степента на новост на внедрявания продукт или процес ще бъде оценена с до 10 точки.

Подробният анализ на пазара, на който ще бъде реализирана иновацията, доказващ пазарната ѝ приложимост и жизнеспособност, може да донесе до 12 точки на проекта.

Втората група критерии обследват иновативния капацитет и финансовата стабилност на кандидата.
За да се увери в потенциала на кандидата да изпълни иновативния проект, финансиращата програма се интересува от досегашния му опит в областта на иновациите. Фирмите, които могат да докажат подобен опит ще бъдат бонифицирани с до 10 точки при оценката. За целта, кандидатите трябва да представят Справка за НИРД за 2016 , 2017 и 2018 и Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2016-2018 г.. Двата документа са част от Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия, който ежегодно фирмите предават към Националния статистически институт.

Издаден патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел на името на фирмата-кандидат, управителя и/или съдружниците за различна от внедряваната по схемата иновация, също се търсят в подкрепа на иновативния опит на кандидата и възможността му да изпълни проекта. Наличието на някой от тези документи ще донесе до 6 точки.

Финансовият капацитет на кандидата да изпълни проекта ще бъде доказан на база данни от неговите Отчет за приходи и разходи, Баланс и Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните три финансови години. Добрите финансови показатели могат да донесат на проекта до 23 точки.

Третата група критерии въвеждат няколко приоритета, както следва:
В случай, че проектът попада в приоритетните тематични области на ИСИС за съответния район ще вземе 3 точки.

В зависимост от областта, в която се намира седалището на кандидата и в която се реализира проектът, той може да получи до 5 точки.

В случай, че проектът надгражда резултати по Рамковите програми на ЕС може да вземе още 3 точки.

Внедряване на еко-иновация носи допълнителни 3 точки.

Четвъртата група критерии обръщат внимание на коректно съставения бюджет на проекта и носят 5 точки.

90 е максималният брой точки, които може да събере проектът. 54 точки е минимумът, който трябва да получи проектът, за да бъде класиран. Но по-важният въпрос е:

Колко точки трябва да получи проектът, за да бъде ФИНАНСИРАН?

Като имаме предвид резултатите от предходния прием и разпределението на бюджета на схемата по категории предприятия, можем да прогнозираме, че сега, границата, над която ще се финансират проекти, ще бъде, както следва:
– За микро и малки предприятия – 70 точки
– За средни предприятия – 56 точки
– За големи предприятия – 69 точки

Ако кандидатстването по схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

Предпроектно проучване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем с условията и процедурата за кандидатстване по програмата
2. Да Ви запознаем с критериите, които дават приоритет при оценката на проектите по схемата и да направим прогноза за броя на точките, които има потенциал да получи проектът при оценка.
На етап кандидатстване
3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Декларациите, които се внасят за оценка.
На етап изпълнение на проекта
4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите първоначална лична консултация.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни