Кои предприятия могат да кандидатстват за финансиране по Оперативна програма Конкурентноспособност

Във връзка със старта на схема „Технологична модернизация в предприятията” по ОП Конкурентноспособност, за който вече Ви информирахме, бихме искали да направим разяснение кои предприятия са допуснати и кои не са допуснати за участие по схемата.

Кой може да кандидатства:

• Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани не по-късно от 31.12.2003 г.;
Микро, малки или средни предприятия;
• Фирми с годишен оборот (нетни приходи от продажби) за 2006 г., не по-малко от 200 000 (двеста хиляди) лева;
• Фирми, които развиват основната си дейност и/или дейността, за чието финансиране кандидатстват, в следните сектори от Националния Класификатор на Икономическите Дейности (НКИД):
Сектор D – “Преработвателна промишленост”;
Сектор K, само с код 72 – “Дейности в областта на компютърните технологии”.
Може да проверите, в кой сектор попада Вашата фирма оттук .

По разглежданата схема не могат да кандидатсват фирми, чиято основна дейност и/или дейността, за която кандидатстват за финансиране, е в някоя от следните области:

1) производство, обработка и/или (и) маркетинг на продукти от Анекс I от Договора за създаване на ЕО и преработка на земеделски продукти от Анекс I в неземеделски продукти. Може да отворите Анекс I оттук ;
2) производство, обработка и/или маркетинг на продукти наподобяващи или заместващи мляко и млечни продукти (соя, соеви продукти);
3) производство, обработка и/или маркетинг на продукти от корк;
4) рибарство и аквакултури;
5) каменовъглена промишленост;
6) морски и крайбрежен транспорт, помощни услуги за морски транспорт;
7) Микропредприятия (с персонал до 10 човека), осъществяващи стопанска дейност от неземеделски характер в селска община. Списъкът на селските общини може да изтеглите оттук .
8) Микропредприятия – за преработка и/или маркетинг на горски продукти.

Попадащите в обхвата на някоя от горните точки фирми, са изключени за финансиране по ОП Конкурентноспособност, тъй като ще бъдат финансирани по други програми. Така например, предприятията, от т. 1) и т. 8), ще могат да кандидатсват по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” по програма „Развитие на селските райони”. За предприятията от т. 7) е предвидено финансиране по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия” отново по програма „Развитие на селските райони”. Фирмите, развиващи дейност в областта на рибарството и аквакултурите (т. 4)), ще могат да кандидатсват по едноименната програма, специално насочена към този сектор. Посочените програми се администрират от Министерството на земеделието. Те все още не са отворени за кандидатсване, като се очаква това да стане в началото на следващата година.

В бюлетините на 13.11 и 20.11, ще публикуваме подробна информация за мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни