Млекопроизводители модернизират фермите си по мярка 121

По данни на МЗХ около 80000 млекопроизводители все още не са покрили хигиенните изисквания на европейския съюз и млякото им не отговаря на стандартите за качество на общността. Тези ферми попадат в т. нар. ІІ и ІІІ група и ако не бъдат модернизирани до края на 2011 г., то те няма да могат да продават мляко на преработвателите и на практика трябва да затворят.

Възможност за финансиране на необходимите инвестиции за модернизиране на фермите от ІІ и ІІІ група и преминаването им в I-ва група, дава мярка 121, която от 4 до 17 юли това лято отново ще бъде отворена за кандидатстване. По нея фермите, които попадат във II-ра група могат да кандидатстват за инвестиции за ново оборудване, а фермите, от III-та група, освен за закупуване на оборудване, могат да кандидатстват за финансиране на разходи за строителство и/или реконструкция. В допълнение фермите, независимо дали попадат във II-ра или III-та група, могат да кандидатстват за финансиране на инвестиции, свързани с изпълнение на Нитратната директива. Само за финансиране на този вид инвестиции, в този период на прием, могат да кандидатстват и ферми от I-ва група.

Безвъзмездното финансиране, което кандидатстващите млекопроизводители могат да получат за проектите си е както следва:
• 70% от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони или обхвата на местата от националната екологична мрежа Натура 2000;
• 60% от общите допустими разходи за млади фермери в райони различни от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000.
• 60% от общите допустими разходи за земеделски производители в необлагодетелствани райони или обхвата на местата от националната екологична мрежа Натура 2000, които не са млади фермери;
• 50% от общите допустими разходи за всички останали млекопроизводители.

Безвъзмездното финансиране за инвестиции, свързани с Нитратната директива, е по-високо с 10%.

 

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни