Най-често срещани проблеми при изплащане на финансовата помощ по сключени договори по ПРСР

Най-често срещаните общи проблеми според сигналите, подадени от бенефициентите по ПРСР, са свързани със забавяне на плащанията по проектите. В тази връзка ДФЗ уведомява, че всички подадени в регионалните разплащателни агенции (РРА) заявки за плащане, съответно изпратени в централно управление на Разплащателната агенция – сектор „Оторизация на плащанията”, отдел „Прилагане на мерки за развитие на селските райони”, се обработват.

Направеният анализ показва, че по 95 % от заявките за плащане 4-месечният срок за изплащане на финансовата помощ се спазва. В останалите случаи е констатирано забавяне в обработката, което е в рамките до 1 месец.

Една от причините, поради която се удължава срока за обработка на заявката за плащане е наличие на допуснати несъответствия в представените, съпътстващи заявката документи. При възникнали казуси се изисква допълнителна информация, а където е необходимо се представят нови документи. Информацията трябва да бъде предоставена в срок, определен в наредбата по съответната мярка, обикновено – 15 работни дни, които започват да текат от датата на получаване на писмото от бенефициента. В този случай срокът за обработка на заявката за плащане се удължава със срока за получаване на отговора на бенефициента.

Обстоятелство, което също би могло да доведе до забавяне при обработка на заявката за плащане, е вероятността тя да попадне в извадка от риск анализ за извършване на проверка на място. Риск анализът е регламентирана процедура за процентна извадка от одобрените проекти след посещение на място, за която се налага проверка на място от специализирания отдел „Технически инспекторат” на Разплащателната агенция.

По-долу е представена полезна информация за това на какво е необходимо да обърнат внимание бенефициентите и какви са най-често срещаните несъответствия в представяните от тях документи, а именно:
1. Прикаченият инвентар не е регистриран в КТИ. Съгласно чл.11, ал.1 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника, на регистрация в съответната регионална служба на Контролно-техническата инспекция (РС на КТИ) подлежат и несамоходните машини и съоръжения, използвани в земеделието и горите.
2. Често се допускат технически грешки при издадените от КТИ регистрационни талони на земеделската и горска техника. В интерес на бенефициента е сам да се увери в правилното изписване на серийните номера, моделите и модификациите на всички активи при изготвяне на документацията към заявката за плащане, с което да избегне евентуално забавяне при последваща обработка на документите.
3. В представените застрахователни полици не винаги се разграничава получателя на обезщетението при тотална и при частична щета, съгласно изискванията на чл.49, ал.2 от Наредба № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007–2013г. Често представените застрахователни полици са сключени в полза на ДФ «Земеделие». Изискването към застрахователните полици на активите, обект на подпомагане, е те да са сключени в полза на Държавен фонд «Земеделие» – РА само при настъпване на тотална щета и до размера на субсидията. Това изискване е в полза на бенефициента, тъй като при възникване на евентуална частична щета ще може да си получи застрахователното обезщетение от застрахователя, да си възстанови актива и да използва инвестицията по предназначение, без да е необходимо да изчаква кореспонденция между застрахователната компания и ДФЗ-РА и разрешение от РА.
4. Често в предоставените застрахователните полици не са упоменати всички рискове и особено риска „експлозия”, съгласно Договора за отпускане на финансова помощ между бенефициента и ДФ „Земеделие” – РА. Ето защо е необходимо сами много внимателно да проверявате дали всички изброени в договора за финансово подпомагане с ДФЗ рискове са покрити по застрахователната полица.
5. Често не се представят пълни дневни банкови извлечения с детайли за транзакциите към всяка финансова операция.
6. Техническа грешка по реквизитите в представените фактури или други платежни документи, което налага анулиране и преиздаване на съответния документ, съгласно Закона за счетоводството и/или Закона за данък добавена стойност.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни