ОП „Конкурентоспособност” през новия програмен период

Настоящият материал има за цел да запознае потенциалните бенефициенти с възможностите, които те ще има през програмен период – 2014-2020 г. по ОП „Конкурентоспособност”.

Представената информация е на база работен вариант на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (2014-2020), актуален към месец май 2014 г.. Генерален извод, който може да се извади от прочита на документа е, че успешните и ефективни мерки от изминалия програмен период – 2007-2013, които са предизвикали значителен интерес от страна на бизнеса, ще продължат и през следващия програмен период.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 са определени следните три приоритетни области/оси, по линия на които ще се разпределя финансовият ресурс на програмата:

Приоритетни области/оси:
1. Технологично развитие и иновации
2. Предприемачество и капацитет за растеж на МСП
3. Енергийна и ресурсна ефективност

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ”
Първата приоритетна ос „Технологично развитие и иновации” е насочена към засилване на иновационния капацитет на предпритията и развитие на иновационната инфраструктурата чрез подкрепа на съществуващи и ефективни структури/организации като акцентът се поставя върху директната подкрепа за бизнеса. Изпълнението на предвидените индикативни дейности цели създаване и засилване на капацитета на българските предприятия за разработване и внедряване на иновативни продукти, услуги и бизнес модели, и инвестиции в НИРД и развитие на условия за осъществяване на иновационна дейност и развитие на сътрудничеството между бизнеса и научните среди.

Типове дейности, които ще се финансират по ос 1:

1.1. Инвестиционна и консултантска подкрепа за разработване на иновации, трансфер на технологии в страната, внедряване на иновации в предприятията.
1.2. Насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и научните среди чрез реализирането на съвмесни проекти, включително клъстериране и участие в про-иновативни ЕС мрежи и платформи. Ще се създадат възможности на предприятията и водещи национални и/или европейски академични и изследователски групи да си сътрудничат, което да доведе до създаване/развитие на иновационен капацитет и споделяне на ресурси за разработване и внедряване на иновативни процеси и продукти, защита и трансфер на авторски и лицензионни права, комерсиализация на резултатите от научни изследвания.
1.3. Подкрепа за развитието на иновационна инфраструктура: създаване и развитие на тематично фокусирани сертифициращи лаборатории, лаборатории за доказване на концепции, изпитателни лаборатории, технологични центрове и друга споделена инфраструктура в подкрепа на иновационната дейност на предприятията. Структурите следва да споделят основен набор от процеси и оборудване, отразявайки спецификата на определените сектори/група фирми, за които са предназначени, да разполагат с набор от специалисти, вкл. инженерни кадри, за предоставяне на технологична помощ на предприятията. В зависимост от конкретната ситуация и идентифицираните нужди на бизнеса се предвижда изграждане на нови структури и/или модернизирането на вече функциониращи, в случаите когато съществува добра база.

Бенефициенти по ос 1:
– предприятия разработващи/внедряващи иновации, вкл. и съществуващи предприятия;
– предприятия или техни обединения, включително партньорства с научноизследователски организации;
– агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на НИРД и иновации в бизнеса;
– офиси за технологичен трансфер и технологични центрове;
– клъстери.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП”
Втората приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” е насочена към повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез подобряване на ефективността и производителността на технологиите и управлението в предприятията и подкрепа за стартиране и развитие бизнес в приоритетни сектори на икономиката. В рамките на тази ос ще се дава предимство на предприятията от идентифицираните приоритетни сектори – фармация, химическа промишленост, производство на компютри, оптика и електроника, автомобилостроене, метални изделия, машиностроене, ИКТ, здравеопазване, културни и творчески индустрии, автомобили и компоненти, и по-традиционни сектори, като туризъм, производство на мебели, текстил и шивашка индустрия, но подкрепата няма да се ограничава само до тях.

Програмата предвижда и през периода 2014-2020 г. да продължи процеса по технологична модернизация в МСП, стартиран през изминалия програмен период. Чрез насърчаването на инвестиции в съвременни технологии и оборудване (ДМА и ДНА) ще се подкрепя развитието на нови продукти и услуги с висока добавена стойност и подобряване на производствените процеси.

През този програмен период активно ще бъдат подкрепени културните и творчески индустрии, поради високия им потенциал за генериране на икономически растеж, създаване на работни места и тенедениця на устойчививост в развитието.

Ще продължи да се стимулира развитието на стопански връзки на основата на клъстерния подход, което се очаква да доведе до повишаване конкурентоспособността и степента на интернационализация на МСП, до подпомагане формирането на устойчиви конкурентни предимства, което ще направи фирмите по-конкурентоспособни на вътрешния и на международните пазари.

Типове дейности, които ще се финансират по ос 2:
Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде съсредоточена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:

2.1. Подкрепа за нововъзникващи и/или стартиращи предприятия, желаещи да реализират бизнес идея на стойност над 25 000 евро – мярката предвижда предоставяне на инвестиционна и консултантска подкрепа за новосъздаден предприятия за реализирането на конкретни бизнес идеи и инвестиционни намерения.

2.2. Насърчаване на културни и творчески индустрии – мярката е насочена към предприятия (новорегистрирани и съществуващи) от следните индустрии: издателска индустрия, софтуерна индустрия, музикална индустрия, медийна индустрия, филмова индустрия, рекламна индустрия, дизайн – индустриален, мебелен, моден, графичен, медиен, уеб-дизайн и др., архитектура, вкл. дейности по вътрешно обзавеждане и ландшафт и др. Тук се включва инвестиционна подкрепа за придобиване на оборудване и техника (ДМА и ДНА), необходими за създаването/внедряването на високотехнологични и иновативни продукти/услуги/съдържание; подкрепа за дейности за защита на правата на интелектуална собственост (закупуване на лицензии, роялти, отдаване под наем или в заем на права, други авторски и сродни на тях права) върху произвежданите и разпространяваните продукти/услуги/съдържание; подкрепа за налагането на нови продукти/услуги на външни пазари; инвестиционна подкрепа за дигитализация на създадените нови авторски продукти/услуги/съдържание; подкрепа за развитието на online платформи, мрежи и др. форми на сътрудничество и партньорство (вкл. международно) между предприятията от културтните и творчески индустрии с цел популяризиране и комерсиализация на създадените продукти/услуги.

2.3. Насърчаване на  предприятия (новорегистрирани и съществуващи) разработващи нови продукти и услуги, свързани с активното застаряване на населението и социално-здравно предпримачество, социални предприемачи и кооперации на хора с увреждания, ИКТ приложения и приложения за електронна търговия и услуги в тези области.

2.4. Подкрепа за повишаване на производителността, ефективното и ефикасно използване на факторите на производство, подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги и диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.
Ще се подобрява ефективността в предприятията чрез мерки за внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др.

2.5. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и чрез използване на информационни и комуникационни технологии. Подкрепата ще бъде насочена към:
– разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазването на околната среда, енергийния мениджмънт, сигурността на информацията и други съгласно международни, европейски и национални стандарти;
– подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики;
разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи: за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и локации на дадено дружество, системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване на производителността и конкурентоспособността; електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари.

2.6. Подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП.
Ще се инвестира в повишаване на предприемаческата култура относно обединението на МСП в клъстери и експортни консорциуми; насърчаване на транс-националното и международната дейност на българските МСП, чрез осигуряване на информация и консултации за европейския и трети пазари, организиране на обучения по интернационализация и експортен мениджърмънт на МСП, организиране на контактно-информационни борси в България, на бизнес форуми в страната и чужбина, подпомагане участието на предприятия в търговски мисии в чужбина, както и в национални и международни изложения с цел популяризиране на българското производство; информираност, бизнес статистика, бази данни и др.; дейности с инвестиционна и експортна насоченост, в т.ч. подкрепа за експортни консорциуми, организиране на посещения на потенциални инвеститори и партньори на МСП в страната; програми за привличане на чуждестранни инвестиции.

Бенефициенти по ос 2:
– по т.2.1. нововъзникващи и/или стартиращи предприятия за дейности;
– по т.2.2. и т.2.3. новорегистрирани или съществуващи микро, малки и средни предприятия;
– по т.2.4. и т.2.5. съществуващи микро, малки и средни предприятия;
– по т.2.6. съществуващи микро, малки и средни предприятия, клъстери, институции и организации на бизнеса, както и организации и институции, които са свързани с осъществяването на дейности и предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.офиси за технологичен трансфер и технологични центрове.

ПРИОРИТЕТНА ОС 3: „ЕНЕРГИЙНА И РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ”
Третата приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност” е насочена към повишаване на енергийната и ресурсната ефективност. Намаляването на енергоемкостта и повишаването на ефективността на използването на природните ресурси са сред основните фактори за подобряване на конкурентоспособността на българската икономика.

Типове дейности, които ще се финансират по ос 3:
– изготвяне на обследване за енергийна ефективност, предпроектни проучвания, технически спецификации;
– СМР водещи до подобряване на енергийните характеристики на сградния фонд на предприятията;
– внедряване на системи за производство на енергия от възобновяеми източници;
– въвеждане на системи за енергиен мениджмънт;
– внедряване на високотехнологични решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини;
– внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения;
– внедряване на съвременни безотпадни технологии;
– внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали;
– внедряване на технологии за производство на „зелени продукти“;
– консултантски услуги за идентифициране на мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво използване на суровините.

Бенефициенти по ос 3:
Съществуващи микро, малки и средни предприятия, големи предприятия (извън секторите на търговията и услугите).

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни