Мнението на Консултанта

Кой може да кандидатства по предстоящата процедура за развитие на клъстери

Само клъстери, регистрирани преди датата на обявяване на приема по процедура BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ ще могат да кандидатстват за финансиране по нея. Това става ясно от публикувания проект на документи за кандидатстване, чието обществено обсъждане приключва на 10.09.. В срок до 1 месец се очаква Управляващият орган на програмата да обработи постъпилите предложения за промени, след което приемът ще бъде обявен.

Бизнес в областта на услугите с пари по мярка 6.4 по ПРСР

Ако планирате да започнете бизнес в областта на услугите или вече развивате такъв, то можете да се възползвате от безвъзмездно европейско финансиране в размер до 200 000 евро, за да стартирате или модернизирате дейността си. Единствено условие е бизнесът да се развива на територията на селска община. 

Финансова помощ за създаване или модернизиране на пекарна в селска община

Скоро предстои прием по Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”. Тя ще позволи на всеки, който развива, или иска да развива неземеделска дейност на територията на селски район, да се възползва от подкрепата на безвъзмездното финансиране на Програмата за развитие на селските райони.

Изграждане и оборудване на дом за стари хора с помощта на европейско финансиране

Както многократно посочихме в няколко поредни статии, посветени на мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”, тя предоставя много добри възможности за стартиране или разширяване на дейността на фирми в областта на производството, услугите и занаятите, и не трябва да се асоциира единствено с проекти за селски туризъм.

Проекти за къщи за гости - само на места с развит алтернативен туризъм

След като в началото на тази година стана ясно, че мярка 6.4 няма да бъде отворена за кандидатстване през 2016 г., дойде още една неочаквана новина за потенциалните кандидати – а именно, че през този програмен период, проекти за къщи за гости и други туристически обекти като семейни хотели, мотели, къмпинги, ще се финансират при много ограничени условия.

Безвъзмездно финансиране за придобиване на CE маркировка

Схема „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” финансира дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствието на продукти с т.нар. „съществени изисквания” към тях, определени в директиви и регламенти от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти).

Безвъзмездно финансиране за ERP системи, CRM системи, MOM/MES системи, BI системи

Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” финансира придобиването и въвеждането на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията, както следва:

Списък на необлагодетелстваните райони

С Постановление № 30 на Министерски съвет от 15.02.2008г. бе приета „Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват”.

Съвети за кандидати по схема Добри и безопасни условия на труд

Поради големия интерес към схема "Добри и безопасни условия на труд" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", публикуваме някои особености при кандидатстването по нея.

Директни плащания - указания за кампания 2016

Как да се подготви земеделският стопанин за подаване на заявление за директни плащания през 2016г.? От МЗХ дават следните указания: