Мнението на Консултанта

Ранкинг на проектите по схема внедряване на иновации в предприятията

Кандидатстването по схема "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" е в ход, а интересът на потенциалните кандидати към нея расте. Дали да вложите ресурси в подготовката на проекта си, зависи от степента, в която той отговаря на критериите, които дават приоритет при оценката или с други думи - от броя на точките, които проектът получава съгласно методологията за оценка на проектите.

Весели празници!

Желаем Ви весели празници!

Нека те да Ви заредят с енергията, необходима, за да доведете проектите си до успешен финал през новата 2016 г.!

Автосервиз или автомивка, финансиран по мярка 6.4

От консултантска фирма "Евро програми" ЕООД, продължаваме да ви предлагаме примерни идеи за проекти, които могат да получат финансиране по мярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" по ПРСР 2014-2020. В предишния материал Ви запознахме с основните стъпки и възможностите за финансиране на проект за изграждане на сладкарски цех и/или сладкарница.

Създайте вашия сладкарски цех и кафе-сладкарница с финансиране по мярка 6.4

През пролетта или лятото на 2018 година ще бъде отворен приемът по мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”  по ПРСР 2014-2020. Тази мярка е една от най-очакваните, от представителите на малкия семеен бизнес, тъй като предоставя наистина добри финансови условия за реализирането на проект в сферата на селския туризъм, производствените дейности, занаятчийсктвото и услугите на територията на селски район. През изминалия програмен период на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подобни проекти можеха да бъдат реализирани по мярка 311 и 312.

Рестартирайте своите идеи

Наближава моментът, в който по новата програма за развитие на селските райони отново ще се финансират проекти за развитие на неземеделски дейности на територията на т.нар. селски общини. Ако все още не сте осъществили желания семеен бизнес, може да го направите тъкмо сега като кандидатствате за подпомагане по мярка 6.4."Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".

Акцентите в проекто-наредбата по мярка 4.2."Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

С настоящия материал бихме искали да маркираме основни изисквания, заложени в документа, който регламентира реда и условията за кандидатстване по мярка 4.2..

Актуален регистър на всички производители, заготвители и търговци на територията на страната на посевен и посадъчен материал от зърнено-житни, медицински и ароматни, овощни култури и картофи

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) публикува актуален регистър на всички производители, заготвители и търговци на територията на страната на посевен и посадъчен материал от зърнено-житни, медицински и ароматни, овощни култури и картофи.

Възможности по Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от ПРСР 2014-2020

В края на месец септември, началото на месец октомври се очаква да започне приемът на проекти по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020. Мярка 4.2. заменя мярка 123, действаща в периода 2007-2013 година.

Изграждане на къща за гости или семеен хотел по мярка 6.4 по ПРСР 2014-2020

Къщите за гости и семейните хотели, разположени в селски райони започват да придобиват все по-голяма популярност, като се превръщат в предпочитано място за отдих и бягство от големия град. Ето защо интересът към изграждането на подобни места за настаняване расте постоянно.

Схема НОВО РАБОТНО МЯСТО – какво е важно да знаете

Отворена е процедура за кандидатстване BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР).  Процедурата финансира проекти, които създават предпоставки за устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, чрез осигуряване на заетост и, по преценка на работодателя, обучение.