Мнението на Консултанта

Акцентите в проекто-наредбата по мярка 4.2."Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

С настоящия материал бихме искали да маркираме основни изисквания, заложени в документа, който регламентира реда и условията за кандидатстване по мярка 4.2..

Актуален регистър на всички производители, заготвители и търговци на територията на страната на посевен и посадъчен материал от зърнено-житни, медицински и ароматни, овощни култури и картофи

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) публикува актуален регистър на всички производители, заготвители и търговци на територията на страната на посевен и посадъчен материал от зърнено-житни, медицински и ароматни, овощни култури и картофи.

Възможности по Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от ПРСР 2014-2020

В края на месец септември, началото на месец октомври се очаква да започне приемът на проекти по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020. Мярка 4.2. заменя мярка 123, действаща в периода 2007-2013 година.

Изграждане на къща за гости или семеен хотел по мярка 6.4 по ПРСР 2014-2020

Къщите за гости и семейните хотели, разположени в селски райони започват да придобиват все по-голяма популярност, като се превръщат в предпочитано място за отдих и бягство от големия град. Ето защо интересът към изграждането на подобни места за настаняване расте постоянно.

Схема НОВО РАБОТНО МЯСТО – какво е важно да знаете

Отворена е процедура за кандидатстване BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР).  Процедурата финансира проекти, които създават предпоставки за устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, чрез осигуряване на заетост и, по преценка на работодателя, обучение.

Често допускани грешки при подаване на заявки за плащане по ПРСР

С цел улесняването на бенефициентите при подготовка и окомплектоване на заявки за плащане по Програма за развитие на селските райони, от Държавен фонд „Земеделие“ направиха списък с най-често допусканите грешки при подаване на заявки за плащане по проектите.

Процедура и документи при започване на строителство

Строителството е дейност, допустима за финансиране по мерките по Програмата за развитие на селските райони. Това, което трябва да знаят кандидатите е, че към момента на кандидатстване, е необходимо те да представят разработена пълна строителна документация и разрешение за строеж. Процедурата, през която преминава подготовката на строителната документация, до етап на разрешение за строеж, е представена по-надолу:

Застрояване в земеделски земи без промяна на предназначението им

Условията за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението на земеделската земя са описани в НАРЕДБА № 19 от 25 октомври 2012 г. ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

Класификация на селските райони в ПРСР 2014-2020

Преглед на обсъжданите алтернативи

Дали дадено населено място попада в обхвата на селките райони или не, е въпрос, който е важен за представителите на редица малки, най-често семейни фирми, развиващи дейност извън големите градове, за които Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), е единствената възможност за финансиране на бизнеса им в областта на производството, услугите, търговията или селския туризъм.

ОП „Конкурентоспособност” през новия програмен период

Настоящият материал има за цел да запознае потенциалните бенефициенти с възможностите, които те ще има през програмен период – 2014-2020 г. по ОП „Конкурентоспособност”.