Мнението на Консултанта

Новият закон за ВЕИ - някои акценти

Одитът на наличния и прогнозния потенциал за съответния вид енергия не е задължителен за всички проекти
Оценката за наличния и прогнозния потенциал на ресурса на съответния вид енергия от възобновяем източник, който се предвижда да бъде използван в процеса на производство на енергия в бъдещия енергиен обект не е задължителен за:

Млекопроизводители модернизират фермите си по мярка 121

По данни на МЗХ около 80000 млекопроизводители все още не са покрили хигиенните изисквания на европейския съюз и млякото им не отговаря на стандартите за качество на общността. Тези ферми попадат в т. нар. ІІ и ІІІ група и ако не бъдат модернизирани до края на 2011 г., то те няма да могат да продават мляко на преработвателите и на практика трябва да затворят.

Безплатни обучения по схема АДАПТИВНОСТ за работещи на непълно работно време

"Адаптивност" е схема в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). По нея могат да кандидатстват наетите в предприятията от секторите Услуги и Индустрия, които са преминали към непълно работно време*.  Бюджетът на схемата е 90 млн. лева като се очаква до 2012 г. 42 хиляди души от цялата страна да се  преквалифицират или повишат квалификацията си по нея.

Безплатни обучения по схема "АЗ мога" за служители и самонаети

"АЗ мога" е схема в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). Схемата е отворена за кандидатстване за наети по трудово правоотношение и самонаети лица. Вместо да разработват проектни предложения за съфинансиране на обучения по ОПРЧР, фирмите могат директно да получат подкрепа за обучения на своите служители под формата на ваучери.

Анализ на усвояването на средствата по ПРСР

В средата на месец август Министерството на земеделието и храните публикува справка за броя на приетите заявления и стойността на исканата субсидия по отделните мерки по Програмата за развитие на селските райони.

Какво да очакваме от новата схема за стартиращи иновативни предприятия

Схема „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” отново е отворена за кандидатстване.

Най-често срещани проблеми при изплащане на финансовата помощ по сключени договори по ПРСР

Най-често срещаните общи проблеми според сигналите, подадени от бенефициентите по ПРСР, са свързани със забавяне на плащанията по проектите. В тази връзка ДФЗ уведомява, че всички подадени в регионалните разплащателни агенции (РРА) заявки за плащане, съответно изпратени в централно управление на Разплащателната агенция – сектор „Оторизация на плащанията”, отдел „Прилагане на мерки за развитие на селските райони”, се обработват.

Повишете стойността на компанията си като инвестирате в хората

ОП "Развитие на човешките ресурси" финансира до 100% обучението и преквалификацията на служителите на фирми, или на безработни, които ще бъдат наети на работа

Най-често допусканите грешки при кандидатстване по мярка 123

Материалът е подготвен от експерти на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие
Забележка: тъй като до настоящия момент, няма одобрени, нито отхвърлени проекти по мярка 123, не могат да се опишат голям брой конкретно допуснати грешки

Най-често допусканите грешки при кандидатстване по мярка 121 Модернизиране на земеделски стопанствa

Материалът е подготвен от експерти на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие