Мнението на Консултанта

Основни нови моменти в ПМС №69/2013 г. и различия с ПМС № 55/2007 г.

Министерски съвет прие Постановление №69 от 11.03.2013 г.  за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (ПМС № 69/2013г.), с което се отменя действащото към момента Постановление №55 на Министерския съвет от 12.03.2007 г.

Бенефициентите по ПРСР трябва да съгласуват с ДФ „Земеделие” промените в договорите

За да улесни бенефициентите, сключили договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР, ДФ „Земеделие” разработи и публикува подробни указания за случаите, в които е необходимо сключването на анекс към договора за финансова помощ.

Разходи по ПРСР, за които са определени референтни цени

С последните изменения в Наредбите, регламентиращи кандидатстването по мерките по Програмата за развитие на селските райони, се въвежда правилото, че за разходите над 15 000 евро, за които има определени референтни цени, не се изисква представяне на 3 алтернативни оферти, както досега, а само една оферта, придружена с направено запитване и сключен предварителен или окончателен договор с избрания доставчик.

Кредити по Джереми (JEREMIE)

Инициативата „Джереми” („Съвместни европейски ресурси за малки и средни предприятия”) предлага на държавите-членки на ЕС възможността, да използват част от отпуснатите им структурни фондове на Европейския съюз за финансиране на малки и средни предприятия (МСП). Средствата по JEREMIE стигат до МСП, не чрез администрацията, а чрез финансови посредници - банки, гаранционни фондове, фондове за рискови капитали, които чрез различни финансови инструменти, сред които гаранции, съвместни гаранции и насрещни гаранции, капиталови гаранции, кредити, рисков капитал, съфинансиране за “бизнес-ангели”, подпомагат дейността на МСП. JEREMIE не отпуска безвъзмездна помощ на МСП.

Изисквания към поръчителите по авансово плащане по проекти по ПРСР

С изменения в Наредбите, регламентиращи кандидатстването по мерките по Програмата за развитие на селските райони, във връзка с авансовото плащане, се въведоха две основни промени. Първата е свързана с увеличение на сумата на авансовото плащане, чийто размер от 20% нараства на 50% от сумата на безвъзмездното финансиране. Втората промяна въвежда възможността сумата на авансовото плащане, освен с банкова гаранция, да бъде гарантирана, чрез договор за поръчителство.

Новият закон за ВЕИ - някои акценти

Одитът на наличния и прогнозния потенциал за съответния вид енергия не е задължителен за всички проекти
Оценката за наличния и прогнозния потенциал на ресурса на съответния вид енергия от възобновяем източник, който се предвижда да бъде използван в процеса на производство на енергия в бъдещия енергиен обект не е задължителен за:

Млекопроизводители модернизират фермите си по мярка 121

По данни на МЗХ около 80000 млекопроизводители все още не са покрили хигиенните изисквания на европейския съюз и млякото им не отговаря на стандартите за качество на общността. Тези ферми попадат в т. нар. ІІ и ІІІ група и ако не бъдат модернизирани до края на 2011 г., то те няма да могат да продават мляко на преработвателите и на практика трябва да затворят.

Безплатни обучения по схема АДАПТИВНОСТ за работещи на непълно работно време

"Адаптивност" е схема в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). По нея могат да кандидатстват наетите в предприятията от секторите Услуги и Индустрия, които са преминали към непълно работно време*.  Бюджетът на схемата е 90 млн. лева като се очаква до 2012 г. 42 хиляди души от цялата страна да се  преквалифицират или повишат квалификацията си по нея.

Безплатни обучения по схема "АЗ мога" за служители и самонаети

"АЗ мога" е схема в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). Схемата е отворена за кандидатстване за наети по трудово правоотношение и самонаети лица. Вместо да разработват проектни предложения за съфинансиране на обучения по ОПРЧР, фирмите могат директно да получат подкрепа за обучения на своите служители под формата на ваучери.

Анализ на усвояването на средствата по ПРСР

В средата на месец август Министерството на земеделието и храните публикува справка за броя на приетите заявления и стойността на исканата субсидия по отделните мерки по Програмата за развитие на селските райони.