Мнението на Консултанта

Какво да очакваме от новата схема за стартиращи иновативни предприятия

Схема „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” отново е отворена за кандидатстване.

Най-често срещани проблеми при изплащане на финансовата помощ по сключени договори по ПРСР

Най-често срещаните общи проблеми според сигналите, подадени от бенефициентите по ПРСР, са свързани със забавяне на плащанията по проектите. В тази връзка ДФЗ уведомява, че всички подадени в регионалните разплащателни агенции (РРА) заявки за плащане, съответно изпратени в централно управление на Разплащателната агенция – сектор „Оторизация на плащанията”, отдел „Прилагане на мерки за развитие на селските райони”, се обработват.

Повишете стойността на компанията си като инвестирате в хората

ОП "Развитие на човешките ресурси" финансира до 100% обучението и преквалификацията на служителите на фирми, или на безработни, които ще бъдат наети на работа

Най-често допусканите грешки при кандидатстване по мярка 123

Материалът е подготвен от експерти на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие
Забележка: тъй като до настоящия момент, няма одобрени, нито отхвърлени проекти по мярка 123, не могат да се опишат голям брой конкретно допуснати грешки

Най-често допусканите грешки при кандидатстване по мярка 121 Модернизиране на земеделски стопанствa

Материалът е подготвен от експерти на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие

Как ще се оценяват проектите по мярка 312

Проектите по мярка 312 ще се финансират по реда на подаването им в ДФЗ. Критериите според които ще се финансират проектите по мярка 312 са две групи:
• критериите за допустимост и
• критериите за оценка.

Промени и допълнения в условията за кандидатстване по мярка 121

От 23.12.2008 г. са в сила измененията в Наредба № 8 от 3.04.2008 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Преобразуване на ЕТ в ООД

Факт е, че през последните години, много предприятия смениха правния си статут от еднолични търговци в дружества с ограничена отговорност. В случай, че промяната е станала през последните три години, за фирмите, които ще кандидатстват по схемите за технологична модернизация, е важно дали периодът, през който са извършвали своята дейност като ЕТ, ще бъде взет предвид при оценката на допустимостта им по схемата.

Най-често допусканите грешки при кандидатстване по ОП "Конкурентоспособност"

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) посочи най-често срещаните проблеми, грешки и трудности, с които са се сблъскали кандидатите по схеми "Технологична модернизация на предприятията" и "Покриване на международно признати стандарти", когато те бяха отворени за първи път в края на миналата година. Изводите на ИАНМСП, която пряко администрира двете схеми, може да прочетете на http://evropa.dnevnik.bg.

Информационни материали по Оперативна програма "Конкурентоспособност"

Към настоящия момент три схеми по ОП "Конкурентоспособност" са отворени за кандидатстване. Кои фирми могат и кой не могат да кандидатстват по тях, какви инвестиции се финансират и при какви условия? Всичко това, подкрепено с конкретни, практически примери, може да прочетете в публикуваните от Министерството на икономиката информационни брошури. Брошурите може да изтеглите от линковете по-долу: