Мнението на Консултанта

Разширен е кръгът на фирмите, които могат да участват по схемата за технологична модернизация

За разлика от досега стартиралите програми към Министерството на икономикта, които финансират покупката на машини и оборудване, втората фаза на схема "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" не е насочена само към фирмите от преработващата промишленост, а има доста по-голям обхват.

Производителите на храни и напитки кандидатстват по две програми

В зависимост от суровините, които преработват и продуктите, които произвеждат, една част от предприятията от хранително-вкусовата промишленост могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по ПРСР, а други по ОП "Конкурентоспособност".

Стъпки за кандидатстване по мярка 311 и 312 на ПРСР

Стъпка 1. Необходимо е всеки земеделски производител/микропредприятие, преди да реши да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони, да има ясна идея/представа какво точно планува да разработва в бъдеще, каква инвестиция желае да извърши и начините, по които да развива стопанството/предприятието си.

Стъпки за кандидатстване по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” на ПРСР

Всеки решил да кандидатства по мярка 121, трябва да бъде регистриран като земеделски производител по Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и подържане на регистър на земеделските производители. Регистрацията се осъществява в Областните дирекции „Земеделие” или Общинските служби по земеделие и гори.

Етапи в процеса на изграждане на фотоволтаична централа

Изграждането на фотоволтаична централа е свързано с дълъг процес, съпътстван от редица административни процедури. Ето и конкретните стъпки:

Пример за един успешен проект

В момента е отворена за кандидатстване третата фаза по програма "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта". По-долу е изложен пример за проект, финансиран по втората фаза на програмата. Материалът е от публикация във вестник "Дневник".

ВЕИ. Производство на енергия от фотоволтаици

Изграждането на фотоволтаични централи се финанисира по мярка 312 по програмата за развитие на селските райони. Може да се кандидатства с проекти на стойност до 1 млн. евро, но за да се вземе максимално допустимият процент на гранта (70%), проектът трябва да е за не повече от 300 хил. евро.

65% ще бъде гранта по втората фаза на схема "Технологична модернизация в предприятията"

Микро, малките и средните предприятия могат да получат безвъзмездно финансиране от 65% от стойността на проекта си и до 1 млн. лева по втората фаза на схема "Технологична модернизация в предприятията".

Какви видове туристически обекти могат да бъдат финансирани по мярка 312

Както е известно по мярка 312 по програма "Развитие на селските райони" ще бъдат финансирани проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) като ще бъдат подпомагани инвестиции в обекти с не повече от 20 помещения за настаняване.

Горещо лято за фирмите

Месеците Юли и Август определено ще са натоварени за онези от фирмите, които са решили да кандидатстват за средствата по последните две схеми, финансирани по програма ФАР.