Повишете стойността на компанията си като инвестирате в хората

ОП „Развитие на човешките ресурси“ финансира до 100% обучението и преквалификацията на служителите на фирми, или на безработни, които ще бъдат наети на работа

Управлението на човешките ресурси е наука, овладяването на която помага на компаниите да превърнат хората, които работят в тях в най-ценния актив, с който разполагат. Обучението и преквалификацията на персонала са част от тази дейност, като водят до това служителите да повишат своята полезност за компаниите и за разлика от останалите ресурси, които с времето губят стойността си, да увеличат своята с годините. Обучението помага на работодателите да развият потенциала на служителите си и да получат повече и по-качествена работа в замяна. Същевременно, овладяването на нови знания и умения действа стимулиращо и себеутвърждаващо на работещите, като не им позволява да изпадат в рутината на всекидневната и монотонна работа или да търсят професионални предизвикателства извън настоящото си работно място.

През последните години все по-голяма става нуждата от обучение, поради разликата между търсенето и очакванията на компаниите относно знанията, уменията и квалификацията на персонала и това, което служителите или потенциалните кандидати за работа, могат да предложат. Именно, за да помогне на работодателите да преодолеят проблемите, свързани с недостатъчната компютърна, чуждоезикова и професионална подготовка на служителите си, идва схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица”. В случай, че даден работодател се сблъсква със същите проблеми, но при търсенето на нови служители, той може да обучи кандидатите за работа със средства по схема „Осигуряване на условия за трудов живот за хора над 50 г. и на продължително безработни”. И двете схеми са част от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Тъй като целевите групи по двете схеми са различни – по първата обучението се предоставя на вече наети лица, а по втората – на безработни, е допустимо един работодател да кандидатства едновременно и по двете. По-долу е посочено по-важното, което всеки мениджър, трябва да знае, преди да вземе решение за участие по схемите.

По схема „Квалификационни услуги и обучения на заети лица” работодателите могат да кандидатстват с проекти, по които се предвижда обучение на вече заетите във фирмата им служители. В рамките на един проект служителите могат да преминат през едно или повече обучения за:
• придобиване и повишаване на професионалната квалификация;
• придобиване на ключови компетенции към които спадат: информационни и комуникационни технологии (ИКТ); владеене на чужди езици; умения като комуникативност, адаптивност, работа в екип, възможност за работа под стрес, мотивираност, умение за планиране, лидерски умения и др.

Обученията трябва да се предоставят от обучителни организации, като тези, свързани с придобиване и повишаване на професионалната квалификация, задължително се извършват от организации, лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

По схемата се финансират разходи за хонорари на обучители, закупуване на теоретични и практически материали за обучението, наем на учебни зали и оборудване, консумативи, квартирни и транспортни разходи на обучители и обучаеми, разходи за управление на проекта.

Безвъзмездното финансиране като процент от разходите по проекта е: 100% за микро и малки предприятия, 80% за средни предприятия и 70% за големи предприятия. Безвъзмездното финансиране по един проект, обаче не може да надхвърли левовата равностойност на 200 хил. евро. Има ограничение и по отношение максимално допустимата средна стойност  на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем. Когато обучението е за придобиване или повишаване на професионална квалификация, тази сума не може да надхвърля 925 лева, за обучение по ключови компетентности, помощта за едно лице не може да надхвърля 300 лева.

Схема „Осигуряване на условия за трудов живот за хора над 50 г. и на продължително безработни”, осигурява средства за реализирането на проекти на работодатели за обучение на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, след преминаването на което, те ще бъдат назначени на работа във фирмата.

Безвъзмездното финансиране за проектите е 100%, но не повече от 100 хил. лв. Срещу това работодателите трябва да организират обучението, да осигурят стаж за срок от 3 месеца на всички успешно завършили курса, както и да осигурят последваща заетост на минимум 30% от стажувалите лица за девет месеца.

Друго изискване по схемата е, че ако по проекта се обучават безработни над 50 г. те трябва да са регистрирани в бюрата по труда в  областите Благоевград, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Ловеч, Перник, Плевен, Русе, Смолян. Продължително безработните, които са включени в проекта, трябва да са от бюрата по труда в областите Бургас, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра, Търговище, Шумен и Ямбол. Няма ограничение обаче, за това къде развива дейността си работодателят, както и за мястото на извършване на обучението. Следователно, с проекти могат да участват работодатели от цялата страна.

Обученията по тази схема могат да са свързани само с придобиване и повишаване на професионалната квалификация.

И тази схема финансира разходи за хонорари на обучители, закупуване на теоретични и практически материали за обучението, наем на учебни зали и оборудване, консумативи, квартирни разходи на обучители, разходи за управление на проекта. И тук, максимално допустимата средна стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем е 925 лева. Извън тази сума схемата поема по 5 лв. стипендии за обучаемите за всеки присъствен учебен ден; разходите за транспорт на обучаемите, когато същите са с настоящ или постоянен адрес извън населеното място където се провежда курса; разходите за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя за периода  на стажуване, в размер на минималната работна заплата за страната.

Бюджетът по всяка от представените схеми е 50 млн. лева. На практика, средствата са достатъчно, за да бъде финанисиран всеки проект, покриващ изискванията им.

До 30.10.2009 г. могат да се подават проекти по схема „Осигуряване на условия за трудов живот за хора над 50 г. и на продължително безработни”. 28.02.2010 г. е крайният срок за кандидатстване по схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица”. Проектите се внасят по всяко време в рамките на указаните периоди, в бюрата по труда, като одобрението се получава в срок от 3 месеца.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни