Предстоящ втори прием по мярка 4.2.

През първото тримесечие на 2017 г., в периода Февруари-Март, трябва да се проведе вторият за този програмен период прием по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” по Програмата за развитие на селските райони. Това става ясно от публикуваната от МЗХ индикативна годишна работна програма по ПРСР за 2017 г..

С настоящия материал бихме искали да представим възможностите, които мярка 4.2. предоставя на потенциалните кандидати.

Мярка 4.2. осигурява финансиране на предприятията, занимаващи се с първична преработка на земеделски продукти:

1. Мляко и млечни продукти (без техни заместители)
2. Месо и месни продукти
3. Плодове и зеленчуци, включително култивирани гъби
4. Пчелен мед
5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти (без хляб и тестени изделия)
6. Растителни и животински масла и мазнини (без зехтин)
7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки (без тютюн)
8. Готови храни за селскостопански животни
9. Гроздова мъст, вино и оцет
10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

Видно от списъка на допустимите за подпомагане преработвателни дейности, за разлика от предходния програмен период, в този, мярка 4.2. не финансира проекти за първична преработка на горски продукти (дървесина, плодове, билки). През настоящия програмен период тези дейности ще получат подкрепа по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”, чийто прием предстои през Октомври 2017 г..

Обръщаме внимание, че мярка 4.2. подкрепя проекти на територията на цялата страна, а не е ограничена само на територията на селските райони.

По мярката могат да кандидатстват фирми – без значение дали са стартиращи или с история. По нея също могат да подават проекти земеделски производители, групи/организации на производители и предприятия, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища. Ако кандидатът е земеделски производител, то стопанството му трябва да има стандартен производствен обем (СПО) не по-малък от 8 000 евро.

Безвъзмездната финансова помощ по мярка 4.2. е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималната сума на допустимите за финансово подпомагане разходи е 10 000 евро, а максималната – 3 000 000 евро.

Бенефициентите по мярка 4.2. имат възможност да ползват финансова помощ за изграждане и подобряване на недвижимо имущество, за закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, компютърен софтуер. Допустими за финансиране са и разходи за закупуване на земя и сгради, но те не трябва да надхвърлят 10 % от общия размер на останалите инвестиционни разходи по проекта. Мярката съфинансира също разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта и проучвания за техническа осъществимост. Финансират се и разходи за придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензи, регистрация на търговски марки и процеси, необходими за целите на проекта.

Тъй като очакванията са, че отново броят на кандидатите по мярка 4.2. ще надхвърли този на проектите, които могат да бъдат финансирани с бюджета на приема от 85 млн. евро, обръщаме внимание, че допълнително точки при оценката и по-голяма възможност за финансиране ще получат:
• Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори – плодове; зеленчуци; черупкови; лен, коноп, памук; медицински и ароматни култури; месо, мляко, яйца и други животински продукти;
• Проекти, свързани с инвестиции, които водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието (доказуемо с енергиен одит);
• Проекти, в които над 30% от допустимите инвестиционни разходи са свързани с иновации в предприятието (доказуемо с патент или полезен модел за въвежданата иновация);
• Проекти, в които над 75% от обема на планираната за преработка продукцията, ще бъде биологично сертифицирана;
• Проекти, в които предприятието кандидат предвижда преработката на минимум 65% собствени суровини /земеделски продукти/;
• Проекти, които се изпълняват на територията на селска община;
• Проекти свързани със създаване на определен брой работни места;
• Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната, включващ областите Плевен, Ловеч, Видин, Враца и Монтана.

За провеждане на подробна консултация и подготовка на проект по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, може да се свържете с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0878 21 16 50, 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни