Преобразуване на ЕТ в ООД

Факт е, че през последните години, много предприятия смениха правния си статут от еднолични търговци в дружества с ограничена отговорност. В случай, че промяната е станала през последните три години, за фирмите, които ще кандидатстват по схемите за технологична модернизация, е важно дали периодът, през който са извършвали своята дейност като ЕТ, ще бъде взет предвид при оценката на допустимостта им по схемата.

От отговор на ИАНМСП по поставения казус става ясно, че при оценка на допустимостта на търговско дружество, което е придобило чрез сделка предприятието на едноличен търговец, Оценителната комисия ще вземе предвид и данните на едноличния търговец при условие, че е прехвърлено цялото предприятие и е налице прекратяване правосубектността на едноличния търговец. Посоченото обстоятелство следва да се удостовери чрез представяне на документ от съответния компетентен орган (съответния съд или Агенцията по вписванията).

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни