Промени и допълнения в условията за кандидатстване по мярка 121

От 23.12.2008 г. са в сила измененията в Наредба № 8 от 3.04.2008 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Според новите условия, юридическите лица (тук не влизат ЕТ), кандидатстващи по мярка 121, трябва да са функционирали най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и да имат за предходната финансова година минимум левовата равностойност на 3 500 евро доход от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.

Има изменение и в начина, по който се изчислява икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата, който според изискванията трябва да е най-малко 1 ИЕ. Преди промяната  в Наредбата, икономическият размер на стопанството се доказваше чрез анкетните формуляри от анкетната карта на земеделския производител. Този начин за доказване на минималния икономически размер на стопанствата ще продължи да се прилага, когато той се формира от животни и култивирани гъби. В случай, обаче, че при изчисляване на минималния икономически размер са включени земеделски култури, икономическият размер ще се доказва с регистрация в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и декларация по образец за видовете култури, засадени от кандидата или с намерения за засаждане през текущата стопанска година.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни