Разширен е кръгът на фирмите, които могат да участват по схемата за технологична модернизация

За разлика от досега стартиралите програми към Министерството на икономикта, които финансират покупката на машини и оборудване, втората фаза на схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ не е насочена само към фирмите от преработващата промишленост, а има доста по-голям обхват.

Според условията, за финансиране по схемата могат да кандидатстват и фирми от сферата на услугите и по-конкретно, извършващи своята дейност в секторите J и M, съгласно Класификацията на икономическите дейности от 2008. Това са фирми, занимаващи се с издателска дейност, производство на филми и ТВ и радиопредвания, създаване и излъчване на радио и ТВ програми, далекосъобщения, информационни технологии, юридически и счетоводни услуги, архитектурни и инжинерни услуги, рекламни услуги и други.

Подробен списък на дейностите, които попадат в секторите J и M на КИД 2008, може да видите по-долу:

J    СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
58    Издателска дейност
58.1    Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност
58.11    Издаване на книги
58.12    Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
58.13    Издаване на вестници
58.14    Издаване на списания и други периодични издания
58.19    Друга издателска дейност
58.2    Издаване на програмни продукти
58.21    Издаване на компютърни игри
58.29    Издаване на други програмни продукти
59    Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
59.1    Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания
59.11    Производство на филми и телевизионни предавания
59.12    Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания
(постпродукция)
59.13    Разпространение на филми и телевизионни предавания
59.14    Прожектиране на филми
59.2    Звукозаписване и издаване на музика
59.20    Звукозаписване и издаване на музика
60    Радио- и телевизионна дейност
60.1    Създаване и излъчване на радиопрограми
60.10    Създаване и излъчване на радиопрограми
60.2    Създаване и излъчване на телевизионни програми
60.20    Създаване и излъчване на телевизионни програми
61    Далекосъобщения
61.1    Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи
61.10    Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи
61.2    Далекосъобщителна дейност по безжичен път
61.20    Далекосъобщителна дейност по безжичен път
61.3    Спътникова далекосъобщителна дейност
61.30    Спътникова далекосъобщителна дейност
61.9    Други далекосъобщителни дейности
61.90    Други далекосъобщителни дейности
62    Дейности в областта на информационните технологии
62.0    Дейности в областта на информационните технологии
62.01    Компютърно програмиране
62.02    Консултантска дейност по информационни технологии
62.03    Управление и обслужване на компютърни средства и системи
62.09    Други дейности в областта на информационните технологии
63    Информационни услуги
63.1    Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web-портали
63.11    Обработка на данни, хостинг и подобни дейности
63.12    Web-портали
63.9    Други информационни услуги
63.91    Дейност на информационни агенции
63.99    Други информационни услуги, некласифицирани другаде

M    ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
69    Юридически и счетоводни дейности
69.1    Юридически дейности
69.10    Юридически дейности
69.2    Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации
69.20    Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации
70    Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
70.1    Дейност на централни офиси
70.10    Дейност на централни офиси
70.2    Консултантски дейности в областта на управлението
70.21    Консултантска дейност по връзки с обществеността
70.22    Консултантска дейност по стопанско и друго управление
71    Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
71.1    Архитектурни и инженерни дейности
71.11    Архитектурни дейности
71.12    Инженерни дейности и технически консултации
71.2    Технически изпитвания и анализи
71.20    Технически изпитвания и анализи
72    Научноизследователска и развойна дейност
72.1    Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските,
селскостопанските и техническите науки
72.11    Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите
72.19    Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските,
селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите
72.2    Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки
72.20     Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки
73    Рекламна дейност и проучване на пазари
73.1    Рекламна дейност
73.11    Дейност на рекламни агенции
73.12    Дейности по продажба на медийно време и място за реклама
73.2    Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
73.20    Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
74    Други професионални дейности
74.1    Специализирани дейности в областта на дизайна
74.10    Специализирани дейности в областта на дизайна
74.2    Дейности в областта на фотографията
74.20    Дейности в областта на фотографията
74.3    Преводаческа дейност
74.30    Преводаческа дейност
74.9    Други професионални дейности, некласифицирани другаде
74.90    Други професионални дейности, некласифицирани другаде
75    Ветеринарномедицинска дейност
75.0    Ветеринарномедицинска дейност
75.00    Ветеринарномедицинска дейност

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни