Схема НОВО РАБОТНО МЯСТО – какво е важно да знаете

Отворена е процедура за кандидатстване BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР).  Процедурата финансира проекти, които създават предпоставки за устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, чрез осигуряване на заетост и, по преценка на работодателя, обучение.

Допустими да кандидатстват са работодатели – микро, малки, средни и големи предприятия. Няма ограничения за правната форма на кандидатите, стига те да извършват стопанска дейност. Проекти могат да подават, както действащи, така и новосъздадени организации, които отговорят на изискването за финансов капацитет.

Трябва да се има предвид, че по тази процедура не са допустими кандидати държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация. Също така по настоящата схема не е допустимо партньорството.

Процедура „Ново работно място 2015“ покрива на 100% разходите по проекти на работодатели – микро, малки и средни предприятия и на 80% разходите по проекти на големи предприятия.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лв., а максималният 391 166 лв.

Кандидат-работодателите по схемата, трябва да знаят, че задължителна дейност по проектите е наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца. Под „безработен” в случая трябва да се разбира, лице, което не работи, търси работа и има готовност да започне работа. „Неактивен“ е лице, което към дата на влизане в дейности по операцията не е част от работната сила (не е нито заето, нито безработно). Безработните и неактивни лица са допустима целева група, без значение от колко време те са безработни/неактивни. Не е задължително безработните лица, които се включват в проекта да са регистрирани в Бюрата по труда. Могат да бъдат наемани и безработни студенти в задочна форма на обучение, но не и тези в редовна. Не се допуска лица да бъдат наети при работодател, при който са били заети на трудово правоотношение през някой от предходните 12 месеца от датата на сключване на договор.

Възнаграждения за наетите на работа в размер на Минималния осигурителен доход  за съответната група професия и осигуровки за сметка на работодателя за наетите по проекта лица се покриват от безвъзмездната финансова помощ. От своя страна работодателят е длъжен да запази работните места на минимум 50 % от наетите по проекта лица за минимум 12 месеца, след приключване на дейностите по проекта.

Като допустими дейности по проекта са предвидени обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, но само и единствено за новоназначените по проекта лица. В този смисъл, лицата първо трябва да бъдат назначени на работа, а след това да преминат обучение, ако работното място изисква съответната професионална квалификация/ключова компетентност.

По тази процедура обучителната организация не може да е партньор по проекта. Тя се избира по реда на ПМС 118/ЗОП. Има изключение единствено за работодатели, които притежават активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които е предвидено да се провежда обучението. Единствено тези работодатели могат самостоятелно да извършат обучението.

Схемата „Ново работно място 2015“ предвижда и осигуряване на наставници за хората с увреждания, наети на работа.

Ремонтните дейности са допустим разход по проекта (до 10 % от преките допустими разходи) единствено в случай, че се разкриват нови работни места за хора с увреждания и има необходимост тези новоразкрити места да се адаптират към индивидуалните потребности на лицата с увреждания.

В случай, че са надлежно обосновани и са необходими за изпълнение на преките задължения на лицата, включени в субсидирана заетост, по настоящата процедура се финансират разходи за закупуване работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар. Тези разходи не могат да надвишават 30% от общите разходи по проекта.

По схемата са предвидени и разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни