Списък на необлагодетелстваните райони

С Постановление № 30 на Министерски съвет от 15.02.2008г. бе приета „Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват”.

Необлаготелстваните райони се делят на два вида: планински райони и райони с природни ограничения, различни от планинските.

В Планинските райони попадат землищата на населените места, които отговарят на поне един от следните критерии и показатели:
1. средна надморска височина минимум 700м;
2. среден наклон на терена минимум 20%;
3. средна надморска височина минимум 500м в комбинация със среден наклон на терена минимум 15%;
4. Хомогенизират се землища и група от землища, съседни на планинските, които имат минимум 90% обща граница с планински землища.

В Необлагодетелствани райони с природни ограничения, различни от планинските попадат землища на населени места, които са със слабопродуктивни земеделски земи.

Всички земеделски стопани, които обработват земеделска земя, допустима за подпомагане по другите схеми за единно плащане на площ, спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, както и извършват земеделска дейност в съответния необлагодетелстван район за период от най-малко пет последователни години, могат да кандидатстват за подпомагане по мерките за „Плащания за площи с природни ограничения“ като подадат заявление в съответната Областна Разплащателна агенция

Размерът на финансовата помощ за допустимите площи на един земеделски стопанин за една година е както следва:

За Планински райони:
1. за частта до 50 ха  – левовата равностойност на 90 евро на хектар;
2. за частта над 50 до 100 ха – левовата равностойност на 40 евро на хектар;
3. за частта от допустимите площи над 100 ха не се предоставя финансова помощ.

За Необлагодетелстваните райони, различни от планинските:
1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 50 евро на хектар;
2. за частта над 50 до 100 ха – левовата равностойност на 20 евро на хектар;
3. за частта от допустимите площи над 100 ха не се предоставя финансова помощ.

Списъка на необлагодетелстваните райони, може да изтеглите оттук .

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни