Стъпки за кандидатстване по мярка 311 и 312 на ПРСР

Стъпка 1. Необходимо е всеки земеделски производител/микропредприятие, преди да реши да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони, да има ясна идея/представа какво точно планува да разработва в бъдеще, каква инвестиция желае да извърши и начините, по които да развива стопанството/предприятието си.

Стъпка 2. Всеки, който е решил да кандидатства, е необходимо да прочете внимателно наредбата към съответната мярка, където са описани всички условия, на които той трябва да отговаря.
Стъпка 3. След като кандидатът е проверил, че отговаря на условията по мярката, е необходимо да изготви Бизнес план, включващ настоящето състояние на стопанството/предприятието, цели и бъдещо развитие на стопанството/предприятието. По двете мерки се изисква представянето на работен/технически проект (в случаите на строителство).
Стъпка 4. Паралелно с изготвянето на Бизнес плана е необходимо кандидатстващият да си набави пълния набор от документи, които се изискват от Държавен фонд «Земеделие» при кандидатстването. Тази стъпка в повечето случай се подценява от бенефициентите, а набавянето на повечето документи отнеме време.
Стъпка 5. Следващият етап от кандидатстването е подаването на всички документи със Заявлението и Бизнес плана в Областната Разплащателна агенция.
Стъпка 6 и 7. В срок до три месеца след подаване на документите в Разплащателната агенция, на база на становище от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на проекта.
Стъпка 8. В  срок от 15 работни дни след одобрението на проекта кандидатът подписва договор с РА.
Стъпка 9. Изпълнение на бизнес плана. По тези мерки са допустими до три плащания (авансово, междинно, окончателно), като в наредбите са разписани лимитите на плащанията и сроковете в които следва да се подадат заявките за плащания.
Източник: Министерството на земеделието и храните

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни