В подкрепа на запазване на процента на помощта по мярка 6.4 на 75%

В края на миналата година на 8-то заседение на Комитета по наблюдение по ПРСР бе взето решение за намаляване на безвъзмездното финансиране по мярка 6.4.1. от 75% на 50%.

От „Евро програми“, считаме това решение за крайно несправедливо и погрешно, като имаме следните аргументи:

1. Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 бе одобрена официално от Европейската комисия през 2015 година. В този основополагащ документ, определящ стратегията за развитие на селските райони за програмния период 2014-2020, заложеният интензитет на безвъзмездната помощ по мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ е 75% и две години, чак до края на 2017 не бяха направени никакви постъпки за промяна. Тъкмо обратното, в началото на 2017 година, бе обявено, че първият прием по мярката ще се проведе през Ноември, при интензитет на безвъзмездна помощ 75%. Това даде основание на потенциалните кандидати по мярка 6.4.1 да преценят финансовите си въможности и риск и да започнат подготовка на проектите си. След отлагане на планирания за ноември 2017 г. прием и само броени месеци преди насрочената нова дата за прием, когато стотици кандидати по тази мярка вече са вложили няколко хиляди лева в подготовка на документи за кандидатстване, в това число за разработка на инвестиционни проекти, предпроектни проучвания, за покупка или наем на имоти, те разбират, че безвъзмездната помощ, на която могат да разчитат ще бъде намалена с една трета. В абсолютни стойности, това означава кандидатите да получат 10, 20, 50, а за голяма част от проектите 100 хиляди лева по-малко от очакваното. Това ще изправи всички кандидати пред огромни проблеми, свързани с договаряне, изплащане и обезпечаване на кредитите, които са планирали да вземат за целите на изпълнението на проектите си. При тези драстично променени финансови условия много от кандидатите няма да се справят и няма да съумеят да изпълнят проектите си.

2. Аргументът, с който е внесено предложението за намаляване на интензитета на помощта по мярка 6.4.1, а именно, че по този начин ще се избегне прилагането на ПМС 160 [1], е ПОРОЧЕН. Кандидатите по мярка 6.4.1 не се притесняват да избират своите доставчици по реда, предвиден в ПМС 160. По този начин се избират доставчиците по всички други програми и хиляди бенефициенти без затруднения се справят с изискванията на ПМС 160. Същевременно, прилагането на постановлението гарантира прозрачното разходване на средствата и дава възможност да се достигне до по-голям брой потенциални доставчици и получаване на повече и по-конкурентни оферти.

3. Не на последно място трябва да се вземе предвид ефектът, който ще има едно такова решение върху развитието на селските райони. Мярка 6.4.1 е инструмент за прилагане на политиката за съживяване на селските райони, в които по ред причини – демографски, покупателни, инфраструктурни, липсва инвестиционна активност. Ето защо е приемливо интензитетът на безвъзмездната помощ за инвестиционни проекти, които се реализират в тези райони, да е дори по-голям от подпомагането за същия тип проекти, реализирани на територията на градските агломерационни ареали, към които, поради отсъствието на посочените проблеми, традиционно е насочен инвеститорския интерес. Реалността обаче е съвсем друга. Докато микрофирмите, реализиращи проекти на територията на София, Пловдив, Варна, Бургас или който и да е друг областен град, ползват между 70% и 90% безвъзмездно финансиране по оперативна програма „Иновациии и конкурентоспособност“, то на предприемачите, които поемат риска да инвестират в селските райони, ще им бъде предложено едва 50% безвъзмездна помощ. С такава политика, вместо да се намалява дисбалансът между областните центрове и по-малките градове и села, то той ще се увеличава, тъй като инвестициите ще се насочат там, където стимулът е по-голям.

В обобщение на изложеното по-горе, може да се посочи, че:

Интензитетът на помощта по мярка 6.4.1 НЕ ТРЯБВА да се променя и трябва да остане 75%, защото:

1. Държавата трябва да създава прогнозируема среда за развитието на бизнеса.
2. Държавата и в частност институциите, които я представляват, трябва да стимулира прилагането на нормативната уредба, а не нейното заобикаляне.
3. Главната задача на мярка 6.4.1 е да допринесе за икономическото, социално и демографско съживяване на селските райони като предостави, необходимите стимули за това.

Ако и Вие считате, че процентът на безвъзмездната помощ по мярка 6.4.1. трябва да остане 75% и все още не сте подкрепили петицията, която подготвихме, то може да го направите сега от тук: https://www.peticiq.com

Петицията ще бъде внесена в Министерството на земеделието, храните и горите на Република България, Дирекция „Развитие на селските райони“ – управляващ орган на ПРСР

[1] ПМС 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни