Възможности по Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от ПРСР 2014-2020

В края на месец септември, началото на месец октомври се очаква да започне приемът на проекти по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020. Мярка 4.2. заменя мярка 123, действаща в периода 2007-2013 година.

Мярка 4.2. осигурява финансиране на предприятията, занимаващи се с първична преработка на земеделски продукти:

1. Мляко и млечни продукти (без техни заместители)

2. Месо и месни продукти

3. Плодове и зеленчуци, включително култивирани гъби

4. Пчелен мед

5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти (без хляб и тестени изделия)

6. Растителни и животински масла и мазнини (без зехтин)

7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки (без тютюн)

8. Готови храни за селскостопански животни

9. Гроздова мъст, вино и оцет

10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

Видно от списъка на допустимите за подпомагане преработвателни дейности, за разлика от мярка 123, мярка 4.2. няма да финансира проекти за първична преработка на горски продукти (дървесина, плодове, билки). През настоящия програмен период тези дейности ще се финансира по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.

Необходимо е да се знае, че мярка 4.2. ще подкрепя проекти на територията на цялата страна, а не е ограничена само на територията на селските райони.

По мярката могат да кандидатстват фирми, земеделски производители, групи/организации на производители и предприятия, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища. Няма значение дали са стартиращи или фирми с история. Ако кандидатът е земеделски производител, то стопанството му трябва да има стандартен производствен обем (СПО) не по-малък от 8 000 евро.

Предвидената безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 10 000 евро, а максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.

Бенефициентите по тази мярка ще имат възможност да ползват финансова помощ за изграждане и подобряване на недвижимо имущество. Допустими за финансиране са разходи за закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер. Предвидени са и разходи за закупуване на земя и сгради, но те не трябва да надхвърлят 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи. Производителите ще бъдат улеснени в реализирането на своите проекти като ще се съфинансират разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта и проучвания за техническа осъществимост. Финансират се разходи за придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензи, регистрация на търговски марки и процеси, необходими за целите на проекта.

Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които включват: въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии; технологии водещи до намаляване на емисиите; инвестиции за покриване стандартите на ЕС; преработка и производство на биологични продукти. Приоритет ще бъде осигурен и за проекти осигуряващи устойчива заетост в селските райони, такива насърчаващи кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятията от преработвателната промишленост. Като приоритет с най-голяма тежест се очаква да бъде преработването на продукция от „чувствителни сектори“. Допълнителни точки по този критерий ще получат всички мандри и месопреработватели; почти всички преработватели на плодове и зеленчуци, както и тези, които се занимават с дестилация на етерични масла; всички консервни предприятия, както и производителите на мед. Приоритет ще бъде осигурен и за кандидати на територията на Северозападен район и райони с природни и други специфични ограничения.

За провеждане на подробна консултация и подготовка на проект по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, може да се свържете с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ООД на телефон 0878 21 16 500887 63 41 23 или e-mail:  office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни