Предстои прием по схемата за технологична модернизация

Според изменената Индикативна годишна работна програма по ОП Конкурентоспособност, до края на второто тримесечие на тази година, трябва да бъде открит прием по схема „Технологична модернизация в МСП“. Общият бюджет по схемата ще бъде 50 млн. евро. 

Допустими за финансиране са разходи за:

Дълготрайни материални активи:
– Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, посочени по-долу.

Дълготрайни нематериални активи:
– Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти,  права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др.

Разходи за консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието (в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии), както и визуализация и одит.

Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата схема – до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева.

Безвъзмездно финансиране
• за микро и малки предприятия – 70%
•  за средни предприятия – 60%

Минимален и максимален размер на помощта – 100 000 лв., 2 000 000 лв.

Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
• да са микро, малки или средни предприятия – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
• да имат седалище в България
допълнителни изисквания, които ще бъдат публикувани в Насоките за кандидатстване

За допълнителни въпроси по схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефони 02 448 41 64, 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни