Предстоящи схеми по ОП Конкурентоспсособност за 2009 г.

Посочената информация има за цел да ориентира потенциалните кандидати, но окончателните условия по отделните схеми като дата на регистрация, годишен оборот, код по КИД 2008, развиване на дейност в определен регион и др., ще бъдат подробно разписани в Насоките за кандидатстване по всяка една от тях.
 

Схема „Подкрепа за стартиращи иновативни предприятия”
1. Допустими бенефициенти – предприятия (микро, малки, средни) или кооперации,регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище в Република България, регистрирани по съответния ред не по-рано от три години преди датата на подаване на проектното предложение.
2. Максимален процент на безвъзмездно финансиране – 90% от общите допустими разходи по проекта.
3. Период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за откриване на процедура за подбор – второ тримесечие на 2009 г.
4. Максимален размер на безвъзмездното финансиране за един проект – 391 166 лв.
5. Общ бюджет на схемата – 19.5 млн. лв.

Схема „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

1. Допустими бенефициенти – предприятия (микро, малки, средни) или кооперации, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище в Република България, регистрирани по съответния ред не по-рано от три години преди датата на подаване на проектното предложение.
2. Максимален процент на безвъзмездно финансиране, осигурен от договарящия орган – 70% за микро и малки предприятия, 60% за средни предприятия, от общите допустими разходи по проекта.
3. Период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за откриване на процедура за подбор – второ тримесечие 2009 г.
4. Максимален размер на безвъзмездното финансиране за един проект – 1 млн. лв.
5. Общ бюджет на схемата – 19.5 млн. лв.

Схема „Подкрепа за създаване на технологични паркове”
1. Допустими бенефициенти – научно-изследователски организации, общини, НПО,предприятия.
2. Максимален процент на безвъзмездно финансиране – 70 % от общите опустими разходи по проекта.
3. Период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за откриване на процедура за подбор – второ тримесечие 2009 г.
4. Максимален размер на безвъзмездното финансиране – в съответствие с приложимия Регламент за държавни помощи, определящ режим „минимална помощ” към момента на обявяване на процедурата за подбор на проекти по настоящата операция.
5. Общ бюджет на схемата – 2.9 млн. лв.

Схема „Технологична модернизация в предприятията”
1. Допустими бенефициенти – предприятия или кооперации, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България.
2. Максимален процент на безвъзмездно финансиране за:
   a. микро и малки предприятия – 70% от общите допустими разходи по проекта,
   b. за средни предприятия – 60% от общите допустими разходи по проекта,
   c. големи предприятия – 50% от общите допустими разходи по проекта.
3. Период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за откриване на процедура за подбор – трето тримесечие 2009 г.
4. Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 2.5 млн. лв. за малки и средни предприятия и 5 млн. лв. за големи предприятия.
5. Общ бюджет на схемата – 97. 8 млн. лв.

Схема „Създаване на регионални бизнес инкубатори”
1. Допустими бенефициенти – мрежи и организации, предоставящи консултантски, информационни и др. услуги на бизнеса, местни и регионални власти, НПО,консултантски организации, съществуващи бизнес инкубатори.
2. Максимален процент на безвъзмездно финансиране – 50 % общите допустими разходи по проекта.
3. Период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за откриване на процедура за подбор – четвърто тримесечие 2009 г.
4. Максимален размер на безвъзмездното финансиране за един проект – 1.5 млн. лв.
5. Общ бюджет на схемата – 19.5 млн. лв.

Схема “Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите”
1. Допустими бенефициенти2 – нововъзникващи или вече съществуващи клъстери.
2. Максимален процент на безвъзмездното финансиране – 50 % от общите допустими разходи по проекта.
3. Период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за откриване на процедура за подбор – четвърто тримесечие 2009 г.
4. Максимален размер на безвъзмездното финансиране за един проект – 2 млн. лв.
5. Общ бюджет на процедурата (публично съфинансиране) – 29.33 млн. лв.

„Финансови ресурси за развитие на предприятията”
1. Допустими бенефициенти – организации (обществени и търговски или неправителствени организации), опериращи като гаранционни фондове; организации (обществени и търговски или неправителствени организации), опериращи като микро-кредитни фондове, банки предоставящи микрокредити; фондове за рисков капитал, инвестиращи в малки и средни предприятия; организации, управляващи мрежа от бизнес ангели.
2. Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – Процентът на съфинансиране ще бъде определен след създаване на холдинговия фонд, съгласно рамковото и финансиращото споразумения и изготвянето на изискванията за оценката, подбора и акредитирането на финансови посредници (допустимите бенефициенти по настоящата приоритетна ос) от холдинговия фонд.
3. Период от годината през който се планира да бъде публикувана обявата за откриване на процедура за подбор – Периодът, в който ще бъде отправено запитване до финансовите посредници (допустимите бенефициенти по настоящата приоритетна ос) за изразяване на интерес ще може да бъде определен след създаване на холдинговия фонд, съгласно рамково и финансиращо споразумение и изготвянето на изискванията за оценката, подбора и акредитирането на финансови посредници от холдинговия фонд.
4. Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 391 166 000 лв.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни