Прекратява се приемът по схемата за клъстери

Договарящият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 прекратява приема на проекти по схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, считано от 28 декември 2012 г. Всички проектни предложения, подадени до 28.12.2012 г. включително, ще бъдат разгледани и оценени.

Предвижда се през първото тримесечие на следващата година схема за подкрепа развитието на клъстерите в България да бъде повторно отворена с краен срок за кандидатстване не по-кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата. С цел подобряване на условията за кандидатстване ще бъдат направени промени в Насоките за кандидатстване. Подготвяните промени засягат основно допустимия минимален брой членове на клъстера по Компонент 3 /Инвестиционен компонент/ и условията за кандидатстване по Компонент 2. Новите насоки ще бъдат публикувани на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност“ през януари 2013 г.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни