17

декември

2012

Прекратява се приемът по схемата за клъстери

Договарящият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 прекратява приема на проекти по схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, считано от 28 декември 2012 г. Всички проектни предложения, подадени до 28.12.2012 г. включително, ще бъдат разгледани и оценени.

Предвижда се през първото тримесечие на следващата година схема за подкрепа развитието на клъстерите в България да бъде повторно отворена с краен срок за кандидатстване не по-кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата. С цел подобряване на условията за кандидатстване ще бъдат направени промени в Насоките за кандидатстване. Подготвяните промени засягат основно допустимия минимален брой членове на клъстера по Компонент 3 /Инвестиционен компонент/ и условията за кандидатстване по Компонент 2. Новите насоки ще бъдат публикувани на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност“ през януари 2013 г.