През 2010 г. Фонд „Земеделие” ще кредитира земеделските производители при 6% референтна лихва

По схемите за инвестиционно кредитиране в областта на растениевъдството, животновъдството и покупката на земеделска техника през 2010 г. Държавен фонд „Земеделие” ще отпуска заеми на земеделските производители при 6% годишна референтна лихва. Това реши на заседанието си на 25.03.2010 г. Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) като утвърди бюджет от 40 млн. лв. за кредитиране в трите направления.

Максималният размер на кредита за един земеделски производител може да е до 2 млн. лв. Само в случаите, когато се кредитира строителството на нови оранжерии, заемите ще бъдат с размер до 6 млн. поради по-големия обем на подобни инвестиции.

Управителния съвет на ДФЗ се взе решение фондът да покрива до 80% от разходите на зеленчукопроизводителите по застраховане на продукцията им. За целта е утвърден бюджет от 4 млн. лв. Целта на тази помощ е да насърчи производителите на плодове и зеленчуци доброволно да застраховат продукцията си срещу неблагоприятни метеорологични условия чрез частично компенсиране на разходите им по сключването на застрахователните полици. Ако застраховката покрива над 30% загуби от неблагоприятни климатични условия, фонд „Земеделие” ще съфинансира до 80% (по 24 лв./дка) от разходите на земеделските производители по сключване на полицата. Ако застраховката е срещу природни бедствия, фондът ще изплаща до 50% (по 15 лв./дка) от разходите на производителите. Размерът на помощта е изчислен при застрахователна тарифа до 6% и при допустим максимален размер на застрахователната премия от 30 лв. на декар. По схемата може да се кандидатства от 1 април до 31 август 2010 г. Крайният срок за изплащане на средствата е 15 декември 2010 г.
 
Управителният съвет на ДФЗ одобри също така 5 млн. лв. разходи за отпускане на целеви кредити на производителите на картофи за покупка на семена, торове и препарати за реколта 2010 г. Кредитите ще бъдат в размер до 500 лв. на декар на база референтна лихва.
 
Беше гласуван и бюджет от 1 352 345 лв. за отпускане на държавна помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена. Срокът за кандидатстване и договаряне по тази схема е от 1 до 30 април, а самата помощ се изчислява според броя кандидати и се изплаща на траншове през годината. Средствата се предоставят на малки и средни предприятия в растениевъдството чрез Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Целта на помощта е да увеличи производството и използването на сертифицирани качествени семена за зърнени, фуражни и маслодайни култури, картофи и тютюн.
 
По схемата за държавна помощ за водене на родословна книга и за определяне на продуктивността и генетичните качества на животните отпада изискваните при кандидатстване развъдните организации да представят регистрационни карти като земеделски производители, гласува още УС на ДФЗ.
 
Друго решение на Управителния съвет предвижда преразпределение на бюджета по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2008 – 2010 г. Заради по големия интерес на пчеларите към покупката на нови кошери и пчелни семейства 609 340 хил. лв. за изплащане на подадени проекти в тези направления се прехвърлят от по неатрактивни мерки на програмата, където има неусвоен бюджет.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни