Приемът по мярка 4.1. ще бъде през октомври

Вторият прием по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. ще бъде обявен през месец октомври. Той ще бъде с целия остатъчен бюджет по мярката от 237 млн. евро. Това става ясно от изказване на министъра на земеделието, публикувано на интернет страницата на министерството. В предстоящия прием по мярка 4.1 ще бъдат допустими инвестициите за напояване, вкл. изграждането на сондажен кладенец. За целта е необходимо разрешението на съответната Басейнова дирекция, в чиито обхват е стопанството, а също и на съответната Регионална инспекция по околна среда и води.

В стремежа си финансовият ресурс да достигне до по-голям брой кандидати, министерството вече е съгласувало с комисията таванът на помощта за един бенефициент от 1.5 млн. евро да бъде намален на 1 млн. евро.

Ще има промяна и в критериите за оценка на проектите. Единият от новите критерии предвижда допълнително точки да получат стопанства, които съществуват от поне 3 години и разполагат с поне 5 човека персонал. Друг критерий предвижда да се бонифицират проекти, в които над 65% от разходите са за строителство и оборудване. Отпада приоритетът „Преход към биологично производство“. Останалите критерии се запазват.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни