Проект на Насоки за кандидатстване по схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Във връзка с предстоящ прием по схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях, както и проект на документи, които ще бъдат публикувани успоредно с Насоките за кандидатстване.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 07.05.2012 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mee.government.bg.


ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни