Проект на условия за кандидатстване по „Адаптирана работна среда“

Публикуван е проект на условия за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“. Предвижда се самият прием на проекти по процедурата да стартира от средата на септември 2023 г.. Процедурата е част от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Бюджетът, който ще бъде разпределен между кандидатите е 100 000 000 лева. Средствата имат за цел да подкрепят предприятията в техния преход към климатично неутрална икономика, нови модели на работа, както и за осигуряване на здравословна и безопасна работна среда.

По процедурата за безвъзмездна помощ могат да кандидатстват микро, малки, средни и големи предприятия от почти всички сектори на икономиката. Финансирането ще покрие на 100% разходите по проекти на микро, малките и средните предприятия и 80% разходите по проекти за големите предприятия. Минималната сума на безвъзмездната помощ е 50 000 лева, докато максималната сума достига до 391 166 лева.

Сред допустимите проекти са въвеждането на „зелени“ модели на работа и организация на труда, които ще помогнат за намаляването на въглеродния отпечатък на бизнесите. Осигуряване на безопасни условия на труд чрез закупуване на лични и/или колективни предпазни средства. Освен това, програмата предвижда и психологическа подкрепа за работниците, които са преживели „прегряване“ (burnout) или са били засегнати от ефектите на пандемията от Ковид-19 върху тяхното ментално здраве.

С тези мерки се насърчава бизнесът да се ангажира активно с преминаването към устойчиво и отговорно предприемачество, като същевременно се гарантира по-добра подкрепа за работниците в техния професионален и личен живот. Очаква се тази инициатива да допринесе за развитието на съвременна икономика, устойчиво предприемачество и подобряване на обществената и работната среда.

Ако кандидатстването по схема „Адаптирана работна среда“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да Ви информираме своевременно за датата, на която ще започне приемът и за методологията и критериите за подбор на проекти.
2. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
3. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни