Проекти по схема Енергийна ефективност и зелена икономика се подават в офисите на Асистента по проекта

От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” ще се извършва от „Консорциум ТУ-Технологии – Рувекс“ ДЗЗД, избран за Асистент по проекта. Договорът е сключен в края на миналата година след проведена процедура по Закона за обществените поръчки. Проекти ще могат да се подават в 8 офиса на Асистента по проекта – централен в София и регионални в Благоевград, Бургас, Варна, Монтана, Плевен, Пловдив и Русе.

Асистентът по проекта ще осъществява приемането на проектните предложения, извършването на проверка и становище относно съответствие с техническите изисквания за допустимите категории проекти по процедура, проверка на съответствието на проведените процедури за избор на изпълнители съобразно конкретните изисквания на процедурата и изискванията на ПМС № 55/2007, предоставяне на информационни услуги на потенциалните бенефициенти по процедурата; участие в информационни кампании, поддържане и актуализиране на интернет-базирана база данни и на интернет страницата по процедурата.

С цел облекчаване на кандидатстването, оптимизиране на времето за проверка и осигуряване на прозрачност и проследимост на процеса на проверката, Асистентът по проекта е въвел електронна система за регистриране и обработка на постъпващата документация. При регистрирането на проектното предложение, освен регистрационен номер, се генерира и уникален идентификационен цифров код, който позволява по всяко време през интернет да се проследява статуса на проектното предложение в процеса на проверката.

Контакти и адреси на Асистента по проекта

Офис

Представител

Адрес

Телефон

e-mail

1

Централен офис Технически университет – София

проф. д-р инж. Никола Калоянов

гр. София, п. к. 1000, бул. Климент Охридски №8, блок 2, лаб.2140А

02/868 53 13

assistant@ee.acstre.com

2

Офис Рувекс – София

Мария Брешкова

гр. София, п. к. 1712, ж.к. Младост 3, бул. Александър Малинов №41

02/976 15 15

mhristova@ruvex.bg

3

Регионален център – Благоевград

Орлин Попов

гр. Благоевград, п. к. 2700, ул. Николай Петрини №24, ет. 1

073/ 88 63 38

pe2001ad@abv.bg

4

Регионален център – Бургас

Росица Тошева

гр. Бургас, п. к . 8000, бул. Проф. Яким Якимов №13

056/ 84 83 70

rtosheva@ruvex.bg

5

Регионален център – Варна

Пламен Панайотов

гр. Варна, п. к. 9000, бул. Приморски №53

052/ 61 62 64

climaventa@abv.bg

6

Регионален център – Монтана

Десислава Величкова

гр. Монтана, п. к. 3400, бул. Александър Стамболийски №25

096/ 31 05 55

veldeve_95@abv.bg

7

Регионален център – Плевен

Николай Търпенов

гр. Плевен, п. к. 5800, ул. Хаджи Димитър №18

064/84 41 24

tarpenov@dir.bg

8

Регионален център – Пловдив

Маргарита Буцева

гр. Пловдив, п. к. 4000, ул. Цариброд №2

032/ 26 88 37

mvasilleva@abv.bg

9

Регионален център – Русе

Стефан Куюмджиев

гр. Русе, п. к. 7000, ул. Константин Величков №1

082/ 82 22 49

sttefan6@gmail.com

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни