Проекти за изменение и допълнение на наредбите по мярка 311 и мярка 312 по ПРСР

1. Увеличава се размерът на финансовото подпомагане с 10 % (от 70 % на 80 %) за проекти за производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници. По-високият процент на субсидията ще се прилага за проекти, които са подадени за оценка след 03.08.2009 г.

2. Увеличение за 2009 г. и 2010 г. на авансовото плащане от 20 % на 50 % от размера на субсидията при спазването на условието за предоставяне на 110% банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.
3. Включването като допустим разход на закупуването чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване (включително компютърен софтуер) със срок на действие не по-дълъг от датата на заявката за плащане към Разплащателната агенция (РА) и при условие, че бенефициентът ще е собственик на съответния актив към тази дата.
4. Финансова помощ няма да се предоставя на ползватели на помощ, за които бъде установено, че изкуствено са създали условията, необходими за получаване на помощта, с цел получаване на предимство в противоречие с целите на мярката.
5. В случай на строително-монтажни работи няма да се предоставя финансова помощ за дейности и разходи, извършени преди посещението на място от РА. Посещението на място от РА ще се извършва до 30 работни дни от датата на подаване на заявлението за подпомагане. Посещението/проверката на място от страна на РА ще се извършва в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или служител или на свидетел, в случай, че кандидатът, упълномощен негов представител или служител не е открит при посещението. Кандидатът има право да напише в протокола възражения по направените констатации и получава копие от протокола веднага след приключване на посещението/проверката на място.
6. Бизнеспланът ще се представя и на електронен носител, като таблиците, включени в него, да са във формат „xls”.
7. Уточнено е, че заповедта за започване и приключване на приема на заявления за подпомагане трябва да съдържа начална и крайна дата на прием, както и бюджет на мярката за съответния период на прием.
Измененията по мярка 311 и мярка 312
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни