Професионално обучение и квалификация с ваучери по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Правителството определи условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. Ваучерите с номинална стойност между 140 лв. и 1800 лв. ще се издават единствено от Агенцията по заетостта (АЗ) и ще бъдат вписвани в регистър, което ще осигури контрол и прозрачност при финансирането на обученията.
 

Предвижда се предоставяне на ваучери за включване в обучение за придобиване на първа, втора или трета степен на квалификация или по част от професия, както и за обучение за придобиване на ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка. Ваучери няма да бъдат предоставяни за придобиване на професионална квалификация по професии в сферите на горското, земеделското и рибното стопанство, а също и в сферата на културата и за творчески изяви.

Номиналната стойност на ваучерите зависи от вида и продължителността на обучението. Услуги по обучение ще могат да предоставят обучаващи организации, институции или центрове за обучение, които отговарят на определени условия и са включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и съгласувано със Съвета към него. Право да бъдат включени в този списък ще имат доставчици на услуги, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или създадени по друг пункт от действащото законодателство.

Лицата, получили ваучери за обучение, ще могат самостоятелно да избират вида на обучението, неговата продължителност и обучаващата институция сред включените в списъка на АЗ. Финансирането на обученията ще се осигури в рамките на изпълнението на проекти по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Предвижда се за периода на изпълнение на оперативната програма по ваучерния механизъм в обучения да се включат около 109 000 души.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни