Промени в графика за прием на проекти по ПРСР за 2017 г.

Приемът по мярка 4.2. ще се състои през май-юни 2017 г. вместо през първоначално обявения период Февруари – Март 2017 година

Това предвижда актуализираната от Министерството на земеделието и храните индикативна годишна работна програма по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2017 година.

Приемът по останалите мерки, поне засега, остава с непроменен график и е както следва:

В периода Януари – Февруари 2017 г. ще бъде отворен прием по мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма (ТПП) за развитие на малки земеделски стопанства“. Кандидатите по мярка 4.1.2 към ТПП трябва да са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

През Юли отново ще се приемат проекти по мярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“.

Приемът по дългочаканата мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ ще бъде в периода Ноември – Декември 2017 година.

В периода Октомври – Ноември 2017 година, ще бъдат отворени за кандидатстване още три мерки, насочени към частни бенефициенти, както следва:
– Мярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
– Мярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
– Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.

Кандидатите по мерките по ПРСР трябва да имат предвид, че графикът е индикативен, което значи, че в него могат да настъпят още промени.

За подробна консултация и разработка на проекти по мерките по Програмата за развитие на селските райони, може да се свържете с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0878 21 16 500887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни