Промени в условията по схемата, финансираща въвеждането на стандарти и системи за управление

На 30.03.2011 г. Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи по схема BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, по които всеки заинтересуван можеше да даде мотивирано предложение за промяна.

Във връзка с направени мотивирани предложения, бяха одобрени следните основни промени:

  • Увеличаване на бюджета по процедурата от 15 млн. евро на 25 млн. евро;
  • Изискването за реализирани нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година е намалено от 200 000 лв. на 150 000 лв.;
  • Внедряването на системи за управление на ресурсите (ERP), и/или системи за управление на работата с клиенти (CRM), и/или системи за оперативно управление (MOM), и/или други системи за управление на ресурсите в предприятието не е обвързано с изграждането и сертифицирането на стандартизирани системи за управление;
  • Отпада изискването общият размер на разходите за услуги по проекта да не надвишава 50 000 лв.;
  • Отпада изискването за одит като задължителна дейност;
  • Старият образец на декларацията за държавни помощи е заменен с нов, опростен вариант.

Измененията ще гарантират по-широко участие на потенциални кандидати, като в същото време ще им осигури по-голяма яснота за критериите за допустимост, както и ще допринесе за повишаване на степента на съгласуваност и близост с бизнеса на документите по ОП „Конкурентоспособност“.

Във връзка с гореизложеното Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува проект на Насоки за кандидатстване по схема: BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, за второ поредно обсъждане. Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 20.06.2011 г. (включително) на следната електронна поща: tz.prodanova@mee.government.bg.

След посочения по-горе срок предложения и коментари няма да бъдат приемани.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни