Промените по мярка 4.1 официално са приети

На 30 Септември в Държавен вестник бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.. До края на месец Октомври очакваме да бъде обявен и приема по мярката.

Мярка 4.1 финансира инвестиции в земеделски стопанства – закупуване на земеделска техника, изграждане на силозни стопанства, създаване на трайни насаждения, строителство, ремонт, оборудване животновъдни стопанства, инвестиции в напоителни системи.

Кандидатите по мярка 4.1. трябва да докажат, че към момента на кандидатстване минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е минимум 8000 евро. Съгласно обнародваните промени, в случай, че изискуемият размер не е достигнат за съответната стопанска година (2016-2017), то трябва да е бил наличен към предходната стопанска година (2015-2016). Т.е. промените не позволяват да се кандидатства само с намерение за засаждане.

Субсидията по мярка 4.1. е 50% за един кандидат, но не повече от 1 000 000 евро. 10% допълнително ще получат кандидати, които са био-производители, млади земеделски производители или развиват дейност в необлагодетелстван район.

С приоритет ще се финансират кандидати с инвестиции в чувствителни сектори, в селски, необлагодетелствани райони, Натура 2000, Северозападна България, с инвестиции в СМР и неземеделска техника, инвестиции в повишаване на енергийната им ефективност, биологично сертифицирани производители, млади земеделски производители, стопанства с история и устойчива заетост, тютюнопроизводители.

Обръщаме внимание, че от списъка с култури в чувствителните сектори са изключени орехите, тиквите, зеления грах, захарната царевица, шипката, маточината, кориандърът, бадемите, лешниците, резенето, билките левзея и чувен.

Инвестиции за напоителни системи ще се финансират, ако има „влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие, или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проект и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с който/което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение“.

Промените в Наредбата предвиждат кандидати от предходни периоди на прием, за които няма издадена заповед за одобрение, да участват в предстоящия период на прием по облекчена процедура чрез подаване на искане за прехвърляне на заявление за подпомагане.

За подробна консултация и разработка на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, може да се свържете с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0878 21 16 50, 0887 63 41 23 или e-mail:office@evroprogrami.com

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни