Публикуван е проект на условия за кандидатстване по схемата за внедряване на иновации

В документа е посочено, че по схема „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ могат да кандидатстват както малки и средни, така и големи предприятия.

От кандидатите се изисква да имат поне 3 приключени финансови години – 2016, 2017 и 2018.

В рамките на проекта трябва да се внедрява иновация, която е собствена разработка на предприятието-кандидат или придобита от трети лица.

Проектите трябва да попадат в обхвата на някоя от приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация: ИКТ и информатика; мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Ще се финансират разходи за материални и нематериални активи, както и за услуги, необходими на етапа на внедряване.

Кандидатите могат да избират измежду два режима на подпомагане – „минимална помощ” или „регионална помощ”, което дава възможност, в зависимост от големината на предприятието, региона,  в който то развива дейност и сумата на инвестицията, да се избере оптималният вариант на финансиране.

Проектите ще се оценяват и бонифицират по комплекс от критерии, които имат за цел да оценят: финансовата стабилност на фирмите-кандидати; иновационния им капацитет и досегашния им опит в развойната дейност; степента на защита на подкрепяната по проекта иновация. За доказване на посочените обстоятелства кандидатите трябва да представят финансови отчети, справка за НИРД и справка за иновационна си дейност за периода 2016-2018 г., валиден патент за изобретение или валидно свидетелство за полезен модел или декларация за авторско право за иновацията, предмет на внедряване. Кандидатите, които успеят документално да защитят своята финансова устойчивост и иновативен опит, ще получат по-голям брой точки и ще имат най-високи шансове да се преборят за финансиране.

По-детайлна информация по условията по схемата, може да намерите в секцията ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях по схема „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ може да изтеглите от тук. До 27.10.2019 г. тече общественото обсъждане на документите. След това, очаквано в срок до 1 месец, ще бъде публикуван официалният вариант на документите, с което ще стартира приемът по схемата.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни