Работен вариант на ПРСР 2014-2020 г. (януари 2015 г.)

На 30 януари на интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони, бе публикуван поредният работен вариант на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Някои от нещата, на които следва да се обърне внимание:
1. За разлика от предходните варианти на документа, в този е дадено определение за „селски район“, както следва:
„Селски райони” са общините, в които няма населено място с население над 30 000 души. Тази дефиниция бе използвана при Програма САПАРД и при Програмата за развитие на селските райони (2007-2013). Съгласно тази дефиниция, 231 общини от общо 264 общини в България са класифицирани като селски. Проектът да се реализира в селски район е задължително условие за кандидатите по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. Пълен списък на селските общини може да видите оттук: https://evroprogrami.com

2. Отпаднала е възможността, кандидатите по мярката за млади фермери – 6.1., да бъдат еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД). Както и в предния програмен период по нея могат да кандидатстват физически лица и еднолични търговци.

3. От 15 на 18 месеца е увеличен срокът, не по-рано от който, кандидатите по мярка 6.1. трябва да са създали своето стопанство.

4. От 300 на 400 хил. евро е увеличена максимална стойност на сумата на инвестициите по проект по мярка 6.4.“Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

5. По-подробно са разписани и критериите, които ще дават приоритет при оценката по мярка 6.4, както следва:
• Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелената икономика“;
• Проекти, включващи иновации;
• Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;
• Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
• Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване;
• Проекти на тютюнопроизводители;
• Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);
• Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и/или Северен централен район).
• Проекти за производствени дейности;
• Проекти, създаващи работни места.

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни