Резултати от оценката по схема „Насърчаване на предприемачеството“

Приключи оценката на проектите по втори краен срок за кандидатстване по схема BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

От подадени общо 1232 броя проектни предложения в този прием, предложени за финансиране са общо 161 броя проектни предложения, за чието изпълнение ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 30 207 781,89 лева.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да сключат договор. При остатъчен финансов ресурс по схемата след проведеното договаряне с предложените за финансиране кандидати, безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена и за кандидатите от списъка с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и до изчерпване на наличния бюджет по втори краен срок за кандидатстване по схемата.

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Списък с резервните проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни