Резултати от оценката по схемата за стартъпи

Министерството на икономиката публикува списък на проектите одобрени за финансиране по схема BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“.

От общо 844 разгледани проекта, одобрени за финансиране са 52, като за тях е предвидена безвъзмездна финансова помощ в размер на 19 446 155.33 лева. Преминали оценката, но с недостатъчно на брой точки, са 458 проекта. Те остават в резервния списък. 334 проекта, отпаднаха още на етап оценка на административното съответствие.

Превид изключително големия интерес по процедурата от страна на новосъздадените иновативни предприятия, ще бъде обсъдено увеличение на първоначално одобрения бюджет по процедурата.

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране по схемата

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни