19

април

2017

Резултати от оценката по схемата за стартъпи

Министерството на икономиката публикува списък на проектите одобрени за финансиране по схема BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“.

От общо 844 разгледани проекта, одобрени за финансиране са 52, като за тях е предвидена безвъзмездна финансова помощ в размер на 19 446 155.33 лева. Преминали оценката, но с недостатъчно на брой точки, са 458 проекта. Те остават в резервния списък. 334 проекта, отпаднаха още на етап оценка на административното съответствие.

Превид изключително големия интерес по процедурата от страна на новосъздадените иновативни предприятия, ще бъде обсъдено увеличение на първоначално одобрения бюджет по процедурата.

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране по схемата

Етикети