Резултати от оценката по схемата за технологична модернизация

Министерството на иновациите и растежа публикува резултатите от оценката по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

От 2423 проекта, предложени за финансиране са общо 953 кандидати.

За изпълнението на одобрените за финансиране проекти са предвидени средства в размер на 255 221 758,79 лева.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията, посочени в Условията за кандидатстване по процедурата.

На кандидатите, включени в списъка на предложените за отхвърляне проекти, ще бъдат издадени мотивирани решения, с които се отказва предоставянето на средства и в които ще са посочени конкретните основания за отхвърляне.

o Списъци на предложените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции, подредени по реда на тяхното класиране и размера на средствата от Механизма, които да бъдат предоставени за всяко от тях;

o Списъци с резервни предложения за изпълнение на инвестиции, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране;

o Списък на предложените за отхвърляне предложения за изпълнение на инвестиции след етап „Техническа и финансова оценка“, по отношение на които не е прекратено производството по предоставяне на средства от Механизма.

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни