Резултати от предварителната оценка по мярка 6.4. по ПРСР

Приключи и вторият етап от предварителното класиране на проектните предложения в направленията услуги и производство по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г..

Проектите са разпределени в две групи:

  1. Проектните предложения с 40 и повече точки, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за кандидатстване, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки;
  2. Всички проектни предложения, извън посочените в т. 1. – ИЛИ това са т. н. РЕЗЕРВИ

В  срок от 3 месеца, проектите от първата група продължават да се оценяват за административно съответствие и допустимост на разходите, както и за техническо и финансово съответствие. След като тяхната оценка приключи, ако има отпаднали проекти от тази група, ще започне оценката и на проектите от втората група.

Списък с класираните проекти за услуги

Списък с класираните проекти за производство

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни