Схема финансира разходите на работодателите за възнаграждения на стажанти

Стартира схема "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж". Целта на схемата е да се предостави възможност на младежи до 29-годишна възраст за стажуване при работодател. Това ще повиши конкурентноспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване по специалността, а и ще улесни прехода от образование към заетост, като едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен първи професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.
 

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по схемата за целия програмен период е в размер на 35 000 000 лв.
 
По схема "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж" работодатели от всички сфери на икономиката, с изключение на селското, горското и рибно стопанство, могат да заявяват работни места за стажанти за срок от поне 6 месеца.

От бюджета на схемата ще се предоставят на работодателя средства за:
1.Разходи за възнаграждения за стажуване при работодател –  300 лв. месечно за едно лице, за период не по-голям от 6 месеца.
1.1.  Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от  КТ;
1.2. Възнаграждения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;
1.3. Дължимите осигуровки по КСО.
2. Разходи за възнаграждение на наставници, определени от работодателя, които ще отговарят за обучението на работното място на стажуващите.  Месечното възнаграждение е в размер на ½ от МРЗ  за страната.
2.1. Дължимите вноски за сметка на Работодателя за фондовете на ДОО, за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, фонд „Безработица” и Националната здравноосигурителна каса върху сумата по т.2.

Работодателите могат да кандидатстват за участие по схемата като подадат Заявка в комплект с придружителни документи в Дирекциите "Бюро по труда". 

В Заявката, за всяка позиция, която работодателят разкрива, се посочва:
– длъжност, идентична на посочената за кода по НКПД;
– брой работни места;
– описание, съдържащо информация на дейностите при изпълнението на длъжността, в съответствие с описанието на дейностите, извършвани от единичните групи по НКПД.
– обект/ местонахождение на работното място (адрес);
– вид и срок на подкрепа на трудовия договор;
– изискуемата професия/специалност за заемане на длъжността, по която безработното лице ще бъде наето на работа.

Работодателите могат да представят в ДБТ необходимия пакет документи ежедневно в рамките на работното време. Служителите в ДБТ проверяват представените от работодателите документите за съответствие с изискванията на Проекта. До проверка за съответствие се допускат само работодатели, подали пълния комплект от документи. ДБТ изготвя списък на одобрените/неодобрените заявки за разкриване на работни места от работодатели по Проекта. Списъкът се одобрява ежеседмично от директора на ДБТ и се изнася в информационното пространство на ДБТ.

Процедурата за кандидатстване по схемата и документите за кандидатстване за работодатели може да изтеглите оттук.

Етикети

Подобни статии (по етикети)

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни