Спира приемът по схема Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги

Считано от 26.10.2012 г. спира приемът на проекти по схема BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.

Всички проектни предложения, подадени до 25.10.2012 г. включително, ще бъдат разгледани и оценени. В случай на подаване на проектни предложения по процедурата след 25.10.2012 г., последните няма да бъдат разглеждани, и кандидатите, подали тези проектни предложения ще бъдат уведомени писмено за спирането на етапа по набиране на проектни предложения, като последните няма да имат право на обезщетения.

Решение за спиране на приема е взето следствие на докладна записка с рег.№ К-93-00-252/10.10.2012 г. от председателя на оценителната комисия, относно обстоятелството, че към 28.09.2012 г. включително, след проведените оценки и процедури по договаряне, свободния финансов ресурс по схемата е в размер на 8 553 951,53 лева, същевременно исканата безвъзмездна финансова помощ от подадените проектни предложения, за които не е приключила оценката, е в размер на 14 987 009,07 лева, от което е видно, че наличния финансов ресурс по схемата е надхвърлен.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни