Списък на одобрените проекти по схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува списък на одобрените проекти по схема BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПИК 2014-2020.

119 проекта от общо 532, подадени по схемата, са одобрени за финансиране. Други 234 проекта са преминали успешно оценката, но поради по-малкия брой точки, които събират и ограничения бюджет, на този етап, остават без финансиране. 179 проекта отпаднаха още на етап административна оценка.

Общият бюджет на схемата е 97 млн. лева, които са разпределени както следва:
– за микро и малки предприятия – 29,3 млн. лева
– за средни предприятия – 29,3 млн. лева
– за големи предприятия – 39,1 млн. лева

По категория предприятие, одобрените за финансиране, са както следва:
– в категорията микро и малки предприятия, одобрени за финансиране са 43 проекта, като още 197 остават в резервния списък;
– в категорията средни предприятия, одобрени за финансиране са 36 проекта, като още 26 остават в резервния списък;
– в категорията големи предприятия 40 проекта са одобрени за финансиране, като още 11 остават в резервния списък,

Заключението, че конкуренцията в категорията микро и малки предприятия, е най-голяма, се потвърждава и от данните за броя на точките, над които се финансират проекти в отделните категории. При микро и малките предприятия финансиране ще получат проектите с 83 и повече точки. В групата на средните предприятия финансиране ще получат предприятия с 71,5 и повече точки. На големите предприятия са достатъчни 68 точки за финансиране.

Приложение № 1 „Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране“ и

Приложение № 2 „Списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране“.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни