Стартира ІІ кръг на Проект 100 през 2007 г.

Безвъзмездна финансова помощ ще се предоставя на стартиращи предприемачи в областите Монтана, Ловеч и Хасково.
 

Кой може да кандидатсва
Физически лица – български граждани, които имат бизнес идея, желаят да стартират микро или малък собствен бизнес, лично участват в етапите на Проекта и са пряко ангажирани с разработването и изпълнението на бъдещата стопанска дейност.

Безвъзмездната помощ се предоставя само на стартиращи фирми със седалище и дейност на територията на областите Ловеч, Монтана и Хасково.

Бизнес идеи от всички сфери на производството и услугите са допустими за участие в Проекта, с изключение на:
Търговска и дистрибуторска дейност;
Производство на селскостопанска продукция;
Транспортна дейност;
Услуги в сферата на здравеопазването;
Рекламна, консултантска, обучителна и информ ационна дейност;
Финансово – брокерски дейности, както и свързани с хазарт;
Застрахователна дейност;
Производство на високоалкохолни и спиртни напитки;
Производство на тютюневи изделия;
Производство и разпространение на оръжие;
Производства, които замърсяв ат околната среда.

Размер на финансирането

Безвъзмездна финансова помощ в размер от 10 000 до 20 000 лева за всяка одобрена бизнес идея. Кандидатите осигуряват задължителен собствен принос, минимум 20% от размера на исканата безвъзмездна помощ, под формата на финансови средства и/ или материални активи.

Какви разходи ще бъдат финансирани

Допустими разходи от безвъзмездната финансова помощ са:
за закупуване на материали за ремонт и/или преустройство на помещения/сгради за осъществяване на дейността;
за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, както и софтуер и други нематериални активи;
за първоначално закупуване на материали и консумативи – еднократно при стартиране на дейността;
за обучение и преквалификация на персонала;
за регистрация на нови продукти/услуги, патенти, лицензи,разрешителни за осъществяване на дейността;
за промоция и реклама на дейността – само за период до 6 месеца от стартиране на дейността).

Недопустими разходи от безвъзмездната финансова помощ са:
разходи за труд;
разходи за покупка на леки автомобили;
разходи за покупка на други транспортни средства, които няма да се използват пряко за осъществяване на бизнеса;
командировъчни разходи;
разходи за узаконяване, преустройство или оформяне на статут на помещенията.

Как се кандидатства

Кандидатите трябва да попълнят и подадат в 2 екземпляра Заявка за участие в Проект 100 за съответната област. Краен срок за подаване на заявките за ІІ кръг – 23.11.2007 г. Подаването на документите за съответната област става само в офисите на Бизнес центровете JOBS в градовете Монтана, Ловеч и Хасково на посочените по-долу адреси, в рамките на работното време на ръка, но не задължително лично или по пощата (важи пощенското клеймо).
 
Документите за кандидатстване може да свалите от страницата www.jobs-bg.org  

Етикети

Подобни статии (по етикети)

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни