Стартира още една схема, финансираща обучение и преквалификация на персонала

Безвъзмездната помощ е до 100 хил. EUR. Финансират се също разходи за машини, оборудване и СМР

Финансирането се отпуска по Компонент I на схема „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” – фаза 3 по програма ФАР. Главна цел на схемата е да се насърчи създаването на нови работни места, а също и преквалификацията на персонала, като по този начин, от една страна се подобрят перспективите за заетост на безработните лица, а от друга – се отговори на потребностите и изискванията на бизнес организациите към служителите, които наемат.

По схемата могат да кандидатстват широк кръг от фирми, като няма ограничения за големината и предмета им на дейност. Тя е отворена и за новосъздадени – регистрирани след 31.05.2007 г., фирми. Безвъзмездната финансова подкрепа, която получават новосъздадените фирми е от 10 000 до 30 000 евро, а за фирмите с опит, субсидията е от 30 000 до 100 000 евро. Условието е размерът на искания грант да бъде до 75% от стойността на всички инвестиции, които планира да реализира фирмата. Остатъкът трябва да бъде финансиран от собствени ресурси на кандидата.
Субсидиите се отпускат за:
Професионално обучение на безработни лица, които ще бъдат наети на работа от фирмата и преквалификация на част от персонала, вече работещ в нея и
Закупуване на машини и оборудване  и/или ремонтни работи, които са свързани със създаването на заетост – не повече от 50% от общата стойност на Проекта и
Консултантски услуги за създаване на системи за ефективно управление и развитие на човешките ресурси във фирмите.
Бизнес-консултантски  услуги за новосъздадени фирми;

За да кандидатства по схемата, фирмата трябва да избере обучаваща организация, лицензирана от НАПОО, която се включва като партньор по проекта. Следва изготвянето на проектните документи, в който е необходимо да се обоснове нуждата от наемането на допълнителни служители с конкретна квалификация, способността на организацията да задържи и разшири откритите работни места в бъдеще, необходимостта от закупуването на машини и съоръжения, които да обезпечат създадените нови работни места. Проектът трябва да съдържа информация за броя на хората, които ще бъдат обучени, броя на тези, които ще бъдат назначени, вида на професиите, плана и графика, по които ще се извърши обучението. Описват се също машините и съоръженията предвидени  за закупуване. Изготвя се бюджет за всички дейности и инвестиции, които трябва да бъдат финансирани.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни