12

януари

2009

Стартира приемът на документи по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

I. Финансовата помощ е предназначена за новорегистрирани или съществуващи микропредприятия, работещи в неземеделски сектори в някоя от 231 общини от селските райони.

II. Допустими области на разнообразяване
Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори като:
• преработвателна промишленост – производство на мебели, леко машиностроене и т.н.;
• производство на възобновяема енергия;
• услуги – развитие на дейности свързани със селски туризъм от частни микропредприятия, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.
Не се предоставя финансова помощ за инвестиции в следните сектори, подсектори,раздели, групи или дейности:
1. производство и преработка на земеделски продукти от Анекс I;
2. производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;
3. въгледобив;
4. стоманодобив;
5. производство на синтетични влакна;
6. залагания и хазарт;
7. финансово посредничество и операции с недвижими имоти;
8. сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение;
9. производство на био-енергия с цел продажба в случаите на преработка на земеделски продукти от Анекс I;
10. производство и продажба на енергия от възобновяеми източници, с капацитет на инсталацията над 1 мегават.
11. изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов.
III. Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 5 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 400 000 евро.
За проекти за производство на енергия от възобновяеми източници максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
IV. Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.
V. Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица, които:
1. са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
2. имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на територията на община от селските райони на Република България;
3. не са регистрирани като земеделски производители;
4. са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
5. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
6. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
7. не са в производство по ликвидация;
8. нямат изискуеми публични задължения към държавата.
Едноличните търговци и юридическите лица могат да кандидатстват, когато са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Като физически лица могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за занаятите и само за дейността, за която са регистрирани.
VI. Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 01.01.2009 г.
Документи се подават в Областната разплащателна агенция на Държавен фонд
„Земеделие” по място на извършване на инвестицията.