Стартира приемът на документи по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

I. Финансовата помощ е предназначена за новорегистрирани или съществуващи микропредприятия, работещи в неземеделски сектори в някоя от 231 общини от селските райони.

II. Допустими области на разнообразяване
Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори като:
• преработвателна промишленост – производство на мебели, леко машиностроене и т.н.;
• производство на възобновяема енергия;
• услуги – развитие на дейности свързани със селски туризъм от частни микропредприятия, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.
Не се предоставя финансова помощ за инвестиции в следните сектори, подсектори,раздели, групи или дейности:
1. производство и преработка на земеделски продукти от Анекс I;
2. производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;
3. въгледобив;
4. стоманодобив;
5. производство на синтетични влакна;
6. залагания и хазарт;
7. финансово посредничество и операции с недвижими имоти;
8. сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение;
9. производство на био-енергия с цел продажба в случаите на преработка на земеделски продукти от Анекс I;
10. производство и продажба на енергия от възобновяеми източници, с капацитет на инсталацията над 1 мегават.
11. изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов.
III. Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 5 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 400 000 евро.
За проекти за производство на енергия от възобновяеми източници максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
IV. Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.
V. Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица, които:
1. са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
2. имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на територията на община от селските райони на Република България;
3. не са регистрирани като земеделски производители;
4. са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
5. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
6. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
7. не са в производство по ликвидация;
8. нямат изискуеми публични задължения към държавата.
Едноличните търговци и юридическите лица могат да кандидатстват, когато са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Като физически лица могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за занаятите и само за дейността, за която са регистрирани.
VI. Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 01.01.2009 г.
Документи се подават в Областната разплащателна агенция на Държавен фонд
„Земеделие” по място на извършване на инвестицията.

Етикети

Подобни статии (по етикети)

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни