Стартира приемът на документи по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” по ПРСР

I. Мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности. Мярката ще се прилага в 231 общини в селските райони.

II. Допустими области на разнообразяване
Индикативен списък на областите за разнообразяване:
• развитие на селски туризъм;
• местно занаятчийство;
• развитие на социални услуги за населението в селските райони;
• преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка 123 от ПРСР и крайният продукт не е включен в Анекс I;
• създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения;
• производство и продажба на възобновяема енергия.
Не се предоставя финансова помощ за инвестиции в следните сектори, подсектори, раздели, групи или дейности:
1. производство и преработка на земеделски продукти, посочени в Анекс I;
2. производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;
3. въгледобив;
4. стоманодобив;
5. производство на синтетични влакна;
6. залагания и хазарт;
7. финансово посредничество и операции с недвижими имоти;
8. сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу
възнаграждение;
9. производство и продажба на биогорива от биомаса;
10. производство и продажба на енергия от възобновяеми източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална), с капацитет на инсталацията над 1 мегават;
11. производство и продажба на био-енергия при преработка на суровини от собственото земеделско стопанство, с капацитет на инсталацията над 1 мегават;
12. изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов.
III. Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 5 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 400 000 евро.
За проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проект е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
IV. Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.
V. Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните изисквания:
За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци и юридически лица, които:
1. са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
2. са регистрирани като земеделски производители и
4. са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия и
5. имат приход от земеделска дейност минимум 50 % през предходната година на кандидатстването.
6. са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
7. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
8. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в
несъстоятелност;
9. не са в производство по ликвидация;
10. нямат изискуеми публични задължения към държавата.
За едноличните търговци, които не са регистрирани или са регистрирани през годината, предхождаща годината на кандидатстване като земеделски производители се признават обстоятелствата им като физически лица.
VI. Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 01.12.2008 г.
Документи се подават в Областната разплащателна агенция на Държавен фонд „Земеделие” по място на извършване на инвестицията.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни