17

август

2011

Стартира схема „Аз мога повече“

От 15.08.2011 г. до 30 септември 2011 г. включително в Дирекциите Бюра по труда от цялата страна ще се приемат заявления от лица, желаещи да се включат в схема BG051PO001-2.1.14 – “Аз мога повече” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Целева група по схема „Аз мога повече” са лицата наети по трудово правоотношение и самонаети, с изключение на заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в органите на държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите за народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната.

Схема „Аз мога повече” ще предоставя обучение по професионална квалификация, по дигитална компетентност и изучаване на чужд език. В схемата не са допустими професионални обучения както следва: по професии с кодове 22 – Религия, код 62 – Селско, горско и рибно стопанство, код 814 – Услуги за дома и код 86 – Обществена сигурност и безопасност от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Документите за кандидатстване по схема “Аз мога повече” са:
1. Заявление
2. Декларация
3. Копие от лична карта
4. Копие на диплома за завършено образование
5. Удостоверение/свидетелство за преминат курс за придобиване на професионална квалификация (ако има такъв)

Комплектът документи се подава в Дирекция „Бюро по труда” по местоживеене или в Дирекция „Бюро по труда” по месторабота.

Списъкът на одобрените над 300 Доставчици, които предоставят обучение срещу ваучери можете да видите тук.