Стартира схема „Аз мога повече“

От 15.08.2011 г. до 30 септември 2011 г. включително в Дирекциите Бюра по труда от цялата страна ще се приемат заявления от лица, желаещи да се включат в схема BG051PO001-2.1.14 – “Аз мога повече” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Целева група по схема „Аз мога повече” са лицата наети по трудово правоотношение и самонаети, с изключение на заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в органите на държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите за народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната.

Схема „Аз мога повече” ще предоставя обучение по професионална квалификация, по дигитална компетентност и изучаване на чужд език. В схемата не са допустими професионални обучения както следва: по професии с кодове 22 – Религия, код 62 – Селско, горско и рибно стопанство, код 814 – Услуги за дома и код 86 – Обществена сигурност и безопасност от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Документите за кандидатстване по схема “Аз мога повече” са:
1. Заявление
2. Декларация
3. Копие от лична карта
4. Копие на диплома за завършено образование
5. Удостоверение/свидетелство за преминат курс за придобиване на професионална квалификация (ако има такъв)

Комплектът документи се подава в Дирекция „Бюро по труда” по местоживеене или в Дирекция „Бюро по труда” по месторабота.

Списъкът на одобрените над 300 Доставчици, които предоставят обучение срещу ваучери можете да видите тук.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни