Стартира схема, финансираща внедряването в производство на иновативни продукти, процеси и услуги

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Оперативната програма, обявиха старта на приема на документо по схема BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и  услуги“.

Допустими за финансиране по схемата са кандидати, които притежават или са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга, като същите следва да са разработени от кандидата, включително и когато кандидатът е бил координатор/участник в проект за НИРД, в резултат на който е придобил/е в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост, или внедрявания по проекта иновативен продукт, процес или услуга са създадени въз основа на договор, по който кандидатът е възложител.

Схемата е без определен срок за кандидатстване и е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 19 558 300 лева. За финансиране по нея се одобряват тези проектни предложения, чиято оценка е равна или надвишава 70% от максималния брой точки. Одобрените по нея проекти получават финансиране по реда на тяхното постъпване до изчерпване на предвидените средства по процедурата.

Обявената схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурата са публикувани на Интернет страниците www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org, както и www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават в териториални звена на Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни