Стартира третата фаза на схема „Подкрепа за конкурентноспособността на българските МСП” по ФАР

Схемата финансира проекти за закупуването на технологично оборудване и въвеждане на международни стандарти

Това е една от последните схеми, финансирани от предприсъединителната програма ФАР. По схемата могат да кандидатстват микро, малки и средни производствени предприятия, регистрирани преди 1.01.2006 г. и с приходи от продажби за 2007 г. над 100 хил. лева.

Размерът на безвъзмезданото финансиране е 65%, като максималната сума, която една фирма може да усвои е 50 хил. евро.

За да кандидатства по програмата, компанията подготвя проект, който съдържа информация за досегашната и дейност, за продуктите, пазарите, клиентите и доставчици и. В проекта се посочват също предмета и стойността на планираните инвестиции, обосновава се нуждата от тях и как те ще се отразят на бъдещото и развитие. Изготвя се финансова прогноза за очакваните приходи след реализацията на проекта. Описват се необходимите дейности за реализиране на проекта, разпределението им във времето, и потенциала – материален, финансов и управленски на фирмата да го осъществи. Подготвя се Бюджет на проекта, в който се съдържа информация за планираните разходи и източниците за финансирането им.

Проектите се предават до 6 август 2008 г. след което 3 месеца тече тяхното разглеждане и оценяване.

Фирмите, чиито проекти са одобрени за финансиране, трябва да ги реализират в рамките на 12 месеца, като за целта могат да поискат авансово плащане от 80% от одобренaтa финансова помощ.

Пълна информация за условията за кандидатстване по схема „Подкрепа за конкурентноспособността на българските предприятия – трета фаза” по ФАР, може да прочетете в ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ .

С какво условията за кандидатстване по схема „Подкрепа за конкурентноспособността на българските предприятия”, финансирана  от предприсъединителната програма ФАР са по-добри от тези по схема „Технологична модернизация в предприятията”, финансирана по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, действаща след присъединяването на България към ЕС, може да прочетете в секциятя „Мнението на консултанта” .

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни